Aktualności

Sala szkoleniowa

W związku z realizacją projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.: „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

Sala szkoleniowa

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna.

Pokój komputerowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu edukacyjnym pn. Modele Kooperacji w teorii i praktyce,organizowanym w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER2014-2020).

Spotkanie  edukacyjne skierowane jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej i innych polityk sektorowych,

Pokój komputerowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w w makroregionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacje 3D – korzyści, kompetencje, praktyka” organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiegoexternal, która odbędzie się 10 czerwca 2021 roku w godzinach od 10:00 do 15:00.  Ze względu na obowiązujące obostrzenia konferencja odbędzie się w formule zdalnej. 

Sala szkoleniowa

W związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu prowadzi diagnozę potrzeb na organizację trzydniowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Zbite okulary

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 i 956) ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.