Aktualności

Zbite okulary

W związku z realizacją projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.: „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zajmujących się bezpośrednią pracą z tzw. rodzinami problemowymi w woj. opolskim tj.

 • pracownicy socjalni (dot. wyłącznie PCPR),
 • asystenci rodziny,
 • pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie,
 • pracownicy placówek wsparcia dziennego,
 • pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizatorzy i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,

Czas trwania i forma przeprowadzenia szkolenia:

5 sesji po 3 dni szkolenia po 8 godzin dydaktycznych w formie 1 zjazdu 3-dniowego każda sesja:

I zjazd   - 21-23.02.2022 r. 

II zjazd  - 14-16.03.2022 r.  

III zjazd - 25-27.04.2022 r.

IV zjazd - 09-11.05.2022 r. 

V zjazd  - 13-15.06.2022 r.  

Miejsce szkolenia: Hotel Festival, ul. Oleska 86, 45-222 Opole

Zakres merytoryczny szkolenia:

Praca z rodziną z problemem przemocy.

Portret psychologiczny osoby doświadczającej przemocy.

Dziecko, jako ofiara przemocy

Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Praca ze sprawcą przemocy.

Współpraca instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz nocleg (w przypadku gdy miejsce szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania o więcej niż 50 km, a szkolenie rozpoczyna się przed godz. 9.00 lub kończy po godz. 17.00) są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia.

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem rops(at)rops-opole.pl w terminie do 10 grudnia 2022 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kandydata na  szkolenie i kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniu.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w  szkoleniu zostaną przekazane telefonicznie lub pocztą e-mail jedynie osobom zakwalifikowanym.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych,
  • celowość danej tematyki szkolenia w stosunku do wykonywanych obowiązków służbowych,
  • kolejność zgłoszeń.
 5. Liczba miejsc ograniczona – 15 uczestników projektu.
 6. Informacje nt. projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl

Załącznik:

Formularz zgłoszenia.docx