Strategie i programy

UCHWAŁA NR 9660/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Opolskiego na lata 2023-2025″.pdfPDF document, opens a new window

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9660/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

Załącznik nr 2 do uchwały nr 9660/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

Załącznik nr 1 do Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Opolskiego na lata 2023-2025 – Przegląd dokumentów strategicznych regionalnych, krajowych i unijnych z zakresu rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji.pdfPDF document, opens a new window

UCHWAŁA Nr XIII/138/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016 – 2025PDF document, opens a new window

Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025PDF document, opens a new window

Załącznik Nr 1 – Program pomocy i integracji społecznej na lata 2016-2025PDF document, opens a new window

Załącznik Nr 2 – Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2016-2017PDF document, opens a new window

Załącznik Nr 3 – Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2017PDF document, opens a new window
Załącznik Nr 4 – Zal. Nr 4 Program przeciwdzialania przemocy w rodzinie na lata 2016-2025PDF document, opens a new window


Uchwała Nr 4191/2013 z dnia 8 października 2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 – 2020external, opens a new window

Wieloletni Regionalny Plan Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013-2020PDF document, opens a new window


Ramowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodziniePDF document, opens a new window

Ramowy program ochrony ofiarPDF document, opens a new window


KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia uchwały przyjmującej program rozwoju pn. „Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 – 2022”PDF document, opens a new window

Opolski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022PDF document, opens a new window

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii SpołecznejPDF document, opens a new window