Aktualności

Logo FiRR

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób ze schorzeniami psychicznymi (cel programowy II).

Czas trwania projektu: od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Pogotowie technologiczne (indywidualne zajęcia komputerowe
  • Wsparcie psychologa/psychodietetyka (zajęcia indywidualne)
  • Wsparcie prawnika (zajęcia indywidualne)
  • Zajęcia zwiększające samodzielność beneficjentów (orientacja przestrzenna oraz czynności życia codziennego)
  • Weekendowe grupowe warsztaty z zakresu wykorzystania w orientacji przestrzennej i mobilności elementów echolokacji oraz nowoczesnych technologii (warsztaty tylko dla osób z niepełnosprawnością wzroku)
  • Weekendowe grupowe szkolenia z umiejętności miękkich (np.: szkolenie z kompetencji społecznych/szkolenie z wizażystką i fryzjerem)
  • Weekendowe grupowe warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności manualnych
    (np.: decupage,
Informacja

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w oparciu o art. 39 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem oraz realizacją projektu pn.

Baner: Zaprezentuj działalność swojego podmiotu podczas Targów Ekonomii Społecznej Biała 1-2.07.2023 r.
W związku z organizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Targów Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 30.06 – 02.07.2023 r. w Białej, informujemy że rozpoczęliśmy proces naboru zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej chcących zaprezentować swoją działalność lub przeprowadzić warsztaty podczas trwania w/w imprezy. Do dyspozycji podmiotów ekonomii społecznej mamy 10 stoisk wystawienniczych (10 podczas pierwszego dnia wystawienniczego tj.
baner: spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z realizacją projektu pn. ”Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,

Sala szkoleniowa

W związku z realizacją projektu pt. NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja  Społeczna,  współfinansowanego  z  europejskiego  Funduszu Społecznego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych podnoszących kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.

Spotkania edukacyjno-szkoleniowe; mieszkalnictwo wspomagane

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie edukacyjno szkoleniowe w ramach projektu: „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną z uwzględnieniem możliwości tego rozwiązania”. Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i wojewódzkiego oraz organizacjom pozarządowym ze wszystkich województw.

Sala szkoleniowa

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych,  

Baner: spotkania sieciujące podmioty reintegracyjne 15-16.05.2023 r. powiat oleski

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z realizacją projektu pn. ”Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej”  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,

Rekrutacja na szkolenie dla pracowników Centrum Usług Społecznych - moduł III Organizacja Społeczności Lokalnej

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, rozpoczyna rekrutację na szkolenia dedykowane pracownikom centrum usług społecznych z zakresu organizacji społeczności lokalnej organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER2014-2020).