BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA – WSPARCIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE ORAZ WSPARCIE PIECZY ZASTĘPCZEJ – III EDYCJA

PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Loga projektu
Logo Opolskie dla rodziny

O projekcie

Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę.

Termin realizacji projektu:

od 23.03.2020 r. do 30.09.2023 r. (postęp rzeczowy), do 31.10.2023 r. (postęp finansowy)

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Wsparcie w projekcie skierowane będzie zarówno do rodzin naturalnych, mających trudności w opiece nad dziećmi, jak i do dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów ( rodzin zastępczych).

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje dwa rodzaje działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej (łącznie 43 zadania). Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, os. sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z FRDL Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu oraz Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu z siedzibą w Staniszczach Wielkich, wybranymi w trybie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. gminami:Biała,Paczków,Popielów,Skoroszyce,Prudnik,Kędzierzyn-Koźle,Turawa,Jemielnica,Nysa oraz Lewin Brzeski i powiatami: krapkowickim, prudnickim, strzeleckim, opolskim oraz oleskim.

Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD (tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę oraz z Programem OPŻ 2014-2020-wsparciem zostaną objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pom. społ., w tym objęte tą formą pomocy). Projekt będzie realizowany zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS oraz Rozporz. MPiPS z dnia 30.04.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych. Wszyscy partnerzy są uprawnieni do realizacji usług z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podst. wyżej cyt. ustawy.

Wartość ogółem projektu: 11 789 158,70 zł w tym dofinansowanie z EFS: 9 988 219,70 zł.

W projekcie przewiduje się 43 zadania: 

 1. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Popielów.
 2. Wsparcie psychologiczne rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Jemielnica.
 3. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik.
 4. Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i edukacja w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Paczków.
 5. Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze w gminie Nysa.
 6. Ustanowienie rodziny wspierającej w gminie Nysa.
 7. Uruchomienie poradni dla rodzin w gminie Nysa.
 8. Akademia Rodzica w gminie Nysa.
 9. Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze w gminie Skoroszyce.
 10. Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i edukacja
  w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Biała.
 11. Rozszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego w Lewinie Brzeskim.
 12. Rozszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego w gminie Paczków.
 13. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Turawa.
 14. Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze w gminie Kędzierzyn- Koźle.
 15. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w Łosiowie i Skorogoszczy.
 16. Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie krapkowickim – wyjazdy dydaktyczno – rekreacyjne.
 17. Warsztaty dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich rodzin w powiecie krapkowickim.
 18. Piknik integracyjny dla rodzin zastępczych w powiecie krapkowickim.
 19. Wyjazdy edukacyjno-integracyjne z udziałem psychologa dla rodzin zastępczych
  z powiatu krapkowickiego.
 20. Indywidualne programy usamodzielnienia realizowane w mieszkaniach chronionych w powiecie krapkowickim.
 21. Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci – przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności
  w powiecie oleskim.
 22. Indywidualne programy usamodzielnienia realizowane w mieszkaniach chronionych w powiecie oleskim.
 23. Wsparcie edukacyjne i integracja środowiska rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie strzeleckim.
 24. Wyjazdowe warsztaty kompetencji rodzicielskich i warsztaty kreatywne dla dzieci
  w powiecie strzeleckim.
 25. Uruchomienie miejsca do przyjaznej i profesjonalnej pracy z dzieckiem i rodziną
  w powiecie strzeleckim.
 26. Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci – przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności
  w powiecie opolskim.
 27. Usługi aktywnej integracji społecznej (aktywizacji społecznej o charakterze zdrowotnym) skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie krapkowickim.
 28. Usługi aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym i edukacyjnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim.
 29. Utworzenie rodziny zastępczej zawodowej w powiecie prudnickim.
 30. Usługi aktywnej integracji społecznej skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim.
 31. Podnoszenie kwalifikacji służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej -mediacje rodzinne i porozumienie bez przemocy (OCDL FRDL).
 32. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego -kampania regionalna (OCDL FRDL).
 33. Usługi aktywnej integracji, o charakterze zawodowym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia (OCDL FRDL).
 34. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia (OCDL FRDL).
 35. Spotkania integracyjno – edukacyjne rodzin pn. Piaskownica (Ambasada Sukcesu).
 36. Kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci (ROPS Opole).
 37. Podnoszenie kwalifikacji służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej -studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (ROPS Opole).
 38. Aktywna integracja społeczna wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia (ROPS Opole).
 39. Promocja rodziny i rodzicielstwa zastępczego. (ROPS Opole)
 40. Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne dla wychowanków pieczy zastępczej. (OCDL FRDL)
 41. Program rozwoju usług psychologicznych i terapeutycznych dla mieszkańców woj.opolskiego. (ROPS Opole).
 42. Pomoc w opiece i wychowywaniu dziecka poprzez usługi placówki wsparcia dziennego w Gminie Nysa.
 43. Uruchomienie miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego i wsparcia sensorycznego rodzin z dziećmi z Gminy Biała.
Plakat o następującej treści: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”.
Partnerzy projektu: Gmina Biała, Gmina Paczków, Gmina Popielów, Gmina Skoroszyce, Gmina Prudnik, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Gmin Turawa, Gmina Jemielnica, Gmina Nysa, Gmina Lewin Brzeski, powiat krapkowicki, powiat prudnicki, powiat strzelecki, powiat opolski, powiat oleski, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Ambasada Sukcesu.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.
Dofinansowanie projektu UE: 9 988 219,70 zł

Wydarzenia w projekcieexternal, opens a new window