Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja

Loga projektu

O projekcie
Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę.

Termin realizacji projektu:

od 23.03.2020 r. do 30.09.2023 r. (postęp rzeczowy), do 31.10.2023 r. (postęp finansowy)

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Wsparcie w projekcie skierowane będzie zarówno do rodzin naturalnych, mających trudności w opiece nad dziećmi, jak i do dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów ( rodzin zastępczych).

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje dwa rodzaje działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej (łącznie 40 zadań).

Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, os. sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. Projekt został opracowany przez partnerstwo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z FRDL Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu oraz Stowarzyszeniem Ambasada Sukcesu z siedzibą w Staniszczach Wielkich, wybranymi w trybie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. gminami: Biała, Paczków, Popielów, Skoroszyce, Prudnik, Kędzierzyn Koźle, Turawa, Jemielnica, Nysa oraz Lewin Brzeski i powiatami: krapkowickim, nyskim, prudnickim, strzeleckim, opolskim oraz oleskim.

Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach Programu SSD (tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę oraz z Programem OPŻ 2014-2020-wsparciem zostaną objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pom. społ., w tym objęte tą formą pomocy). Projekt będzie realizowany zgodnie z zapisami: ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wytyczne w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS oraz Rozp. MPiPS z dnia 30.04.2018 r. w sprawie mieszkań chronionych. Wszyscy partnerzy są uprawnieni do realizacji usług z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie wyżej cyt. ustawy.

Wartość ogółem projektu: 11 789 158,70 zł w tym dofinansowanie z EFS: 9 988 219,70 zł,

W projekcie przewiduje się 40 zadania w ramach, których realizowane będą działania takie jak: 

 1. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Popielów.
 2. Wsparcie psychologiczne rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Jemielnica.
 3. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Prudnik.
 4. Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i edukacja w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Paczków.
 5. Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Nysa.
 6. Ustanowienie rodziny wspierającej w gminie Nysa.
 7. Uruchomienie poradni dla rodzin w gminie Nysa.
 8. Akademia Rodzica w gminie Nysa.
 9. Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze w gminie Skoroszyce.
 10. Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i edukacja w ramach profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Biała.
 11. Rozszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego w Lewinie Brzeskim.
 12. Rozszerzenie oferty placówki wsparcia dziennego w gminie Paczków.
 13. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w gminie Turawa.
 14. Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Kędzierzyn-Koźle.
 15.  Utworzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci – przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w powiecie nyskim.
 16. Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie krapkowickim – wyjazdy dydaktyczno – rekreacyjne.
 17. Warsztaty dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich rodzin w powiecie krapkowickim.
 18. Piknik integracyjny dla rodzin zastępczych w powiecie krapkowickim.
 19. Wyjazdy edukacyjno-integracyjne z udziałem psychologa dla rodzin zastępczych z powiatu krapkowickiego.
 20. Indywidualne programy usamodzielnienia realizowane w mieszkaniach chronionych w powiecie krapkowickim.
 21. Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci – przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w powiecie oleskim.
 22. Indywidualne programy usamodzielnienia realizowane w mieszkaniach chronionych w powiecie oleskim.
 23. Wsparcie edukacyjne i integracja środowiska rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie strzeleckim.
 24. Wyjazdowe warsztaty kompetencji rodzicielskich i warsztaty kreatywne dla dzieci w powiecie strzeleckim.
 25. Uruchomienie miejsca do przyjaznej i profesjonalnej pracy z dzieckiem i rodziną w powiecie strzeleckim.
 26. Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej do 14 dzieci – przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w powiecie opolskim.
 27. Usługi aktywnej integracji społecznej (aktywizacji społecznej o charakterze zdrowotnym) skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie krapkowickim.
 28. Usługi aktywnej integracji społecznej o charakterze zdrowotnym i edukacyjnym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim.
 29. Utworzenie rodziny zastępczej zawodowej w powiecie prudnickim.
 30. Usługi aktywnej integracji społecznej skierowane do wychowanków pieczy zastępczej w powiecie prudnickim.
 31. Podnoszenie kwalifikacji służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej – mediacje rodzinne i porozumienie bez przemocy (OCDL FRDL).
 32. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego – kampania regionalna (OCDL FRDL).
 33. Usługi aktywnej integracji, o charakterze zawodowym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia (OCDL FRDL).
 34. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym skierowane do wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia (OCDL FRDL).
 35. Spotkania integracyjno – edukacyjne rodzin pn. Piaskownica (Ambasada Sukcesu).
 36. Kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci (ROPS Opole).
 37. Podnoszenie kwalifikacji służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej – studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie. (ROPS Opole).
 38. Aktywna integracja społeczna wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia (ROPS Opole).
 39. Promocja rodziny i rodzicielstwa zastępczego. (ROPS Opole)
 40. Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne dla wychowanków pieczy zastępczej. (OCDL FRDL)
Plakat projektu