Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim

Cel główny projektu
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału oraz podniesienie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej , kadr prowadzących pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia i innych służb obszaru woj. opolskiego oraz promocja i wdrażanie działań na rzecz ekonomii społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w województwie opolskim.

Cele szczegółowe

  • Udoskonalenie i/lub nabycie umiejętności zawodowych kadry pomocy i integracji społecznej kadry prowadzącej pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia i innych służb z obszaru województwa opolskiego oraz podniesienie skuteczności i efektywności pracy socjalnej.
  • Upowszechnienie wiedzy w zakresie stosowania aktywnych form pomocy i integracji społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Nawiązanie dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego oraz współpraca na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a organizacjami pozarządowymi.
  • Plan działań na rzecz rozwoju i upowszechniania ES w regionie.
  • Ewaluacja projektów systemowych wdrażanych w województwie opolskim przez OPS, PCPR.

Grupa docelowa
Odbiorcami projektu są pracownicy i wolontariusze: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz pracownicy innych służb społecznych działających w regionie tj. policjanci, kuratorzy sądowi, pedagodzy, asystenci rodziny. Ponadto w zakresie organizacji szkoleń w ramach zespołów interdyscyplinarnych odbiorcami są przedstawiciele instytucji rynku pracy w zakresie wspólnych szkoleń.

Główne zadania podejmowane w 2013 i 2014 roku

Zadanie 1.

Szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia i innych służb społecznych.

Zadanie 2.

Studia podyplomowe

Celem studiów podyplomowych Ekonomia Społeczna jest podniesienie umiejętności i wiedzy uczestników studiów z zakresu ES, kształcenie liderów z zakresu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, działalność gospodarcza w NGO, itp.), a także przygotowanie ich do promowania działań w obszarze ekonomii społecznej wśród lokalnej społeczności, władz i organizacji III sektora.

Celem studiów podyplomowych z zakresu gerontologii społecznej jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które sprawią, że poradzą sobie z wyzwaniami ww. specjalności. Postępująca profesjonalizacja zawodów pracownika socjalnego sprawia, iż w obliczu szybkiego zwiększania się liczby osób starszych wzmaga się potrzeba odpowiedniego przygotowania pracowników sektora usług społecznych i sektora usług rynkowych do kontaktowania się z seniorami i właściwego zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb.

Zadanie 3.

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Zadanie 4.

Specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Zadanie 5.

Ewaluacja projektów systemowych wdrażanych w woj. opolskim przez OPS i PCPR

Zadanie 6.

Kampania promocyjno – informacyjna o zasięgu regionalnym

I Działanie: Opracowanie, wydanie oraz upowszechnienie „Empowermentu Kwartalnika Pracowników Socjalnych Śląska Opolskiego”. Kwartalnik będzie służył promocji aktywnej polityki społecznej poprzez ukazywanie aktywnych form integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Będą w nim również opracowywane nowe formy i narzędzia wsparcia indywidualnego i środowiskowego klientów pomocy społecznej.

II Działanie: Wydanie 4-stronnicowych dodatków w gazecie regionalnej pt. „Integracja bez barier” oraz e-wydania na stronie WWW. Tematyka wkładki oscyluje wokół problemów osób niepełnosprawnych, jak również grup osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakres wkładki będzie obejmował zagadnienia dotyczące stosowania aktywnych form integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz integracji społecznej i zawodowej ww. grup.

III Działanie: Zorganizowanie pikniku dla rodzin adopcyjnych i zastępczych, który ma na celu integrację środowisk rodzinnych, popularyzację różnych form rodzinnej opieki zastępczej, oraz daje możliwość wymiany doświadczeń rodzicielskich przez uczestników pikniku (tworzenie grup wsparcia).

IV Działanie: Zorganizowanie kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych: Gala Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Celem kampanii będzie pokazanie twórczości os. niepełnosprawnych oraz przełamanie stereotypowego ich postrzegania. Inicjatywa będzie służyła prezentacji osiągnięć os. niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach sztuki oraz będzie okazją dla całego opolskiego środowiska osób niepełnosprawnych jak również os. pełnosprawnych do spotkania się i wymiany doświadczeń. Kampania będzie miała charakter otwarty, adresowana będzie do wszystkich mieszkańców woj. opolskiego.

V Działanie: Zorganizowanie kampanii społecznej w sprawie zwalczania przemocy domowej wobec kobiet. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz przeciwdziałania jej. W ramach kampanii będzie wyświetlany spot antyprzemocowy zawierający informacje na temat przemocy, możliwości otrzymania wsparcia, zostanie nagrany reportaż telewizyjny przedstawiający informacje na temat przestępstw z uwzględnieniem płci, oraz informacje dotyczące infolinii dla ofiar przemocy.

VI Działanie: Zorganizowanie kampanii społecznej na rzecz osób starszych. Celem kampanii na rzecz osób starszych jest podniesienie świadomości społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec osób starszych, przełamanie tabu i obalenie stereotypów istniejących w stosunku do ludzi starszych.

Zadanie 7.

Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego.

I Etap: Zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych. Celem wizyt jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami ES w zakresie szeroko pojętej aktywizacji i wsparcia dla osób znajdujących się w skrajnych sytuacjach życiowych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych społecznie, w tym w szczególności pozostających bez zatrudnienia.

II Etap: Zorganizowanie seminariów dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz ngo. Celem seminarium będzie m.in. promocja dobrych praktyk w obszarze współpracy instytucjonalnej w ramach modeli współpracy na rzecz kompleksowego rozwiązywania problemów społecznych osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także w obszarze aktywnych form polityki społecznej ukierunkowanych na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Zadanie 8.

Plan działań na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ES w regionie

Działanie I: Zorganizowanie 4 spotkania Zespołu ds. ekonomii społecznej. Spotkania wraz zaproszonymi gośćmi: przedstawicielami .NGO, pes, jst. szczebla woj., powiatów i gminy, przedsiębiorcami, prowadzone będą przez eksperta w dziedzinie ekonomii społecznej. Wdrażanie Planu (którego projekt został przyjęty Uchwałą nr 3049/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 05 grudnia 2012r.) wymaga ścisłej współpracy i wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Celem spotkań jest koordynacja działań oraz bieżący monitoring Planu.

Działanie II – Wydanie i rozpowszechnianie w jednostkach integracji i pomocy społecznej, NGO, pes, jst, w regionie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Ekonomii Społecznej, w tym zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Opolskiego dokumentu „Wieloletniego regionalnego planu działań województwa opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013-2020”.

Działanie III – Przeprowadzenie ewaluacji „Wieloletniego regionalnego planu działań województwa opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013-2020. Celem działania jest opracowanie i upowszechnienie raportu z realizacji Planu wraz z raportem ewaluacyjnym bieżącym on-going. Monitoring i ewaluacja Planu służyć będzie bieżącemu gromadzeniu danych, które pozwolą na identyfikację postępu, zagrożeń i nieprawidłowości we wdrażaniu dokumentu planistycznego. Jednym z dokumentów w procesie monitoringu Planu jest raport roczny dotyczący realizacji zadań, który zostanie uzupełniony raportem ewaluacyjnym bieżącym on – going i rozpowszechniony wśród jednostek integracji i pomocy społecznej, NGO, pes, jst, i przedsiębiorców w regionie.

Działanie IV – Zorganizowanie kampanii informacyjno – promocyjnej ekonomii społecznej. W ramach działania zostaną nagrane 4 reportaże telewizyjne, promujące rozwój ekonomii społecznej w regionie , które w swej treści zawierałyby informacje o charakterze edukacyjno – informacyjnym w obszarze ekonomii społecznej. W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców reportaże będą emitowane w telewizji regionalnej. Ponadto w ramach zadania zostanie wydana monografia. Celem niniejszej publikacji będzie przybliżenie zagadnień związanych z wyzwaniami i zagrożeniami demograficznymi, społecznymi oraz gospodarczymi Śląska, z uwzględnieniem roli sektora ekonomii społecznej w sytuacji społeczno – gospodarczej, w kontekście trwałego rozwoju w układzie przestrzennym (regionalnym) województwa opolskiego. Zagadnienia zawarte w monografii będą oscylowały w obszarze ekonomii społecznej na rynku pracy w woj. opolskim.