Zaproszenie na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022 – aktualizacja

W związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu prowadzi rekrutację na bezpłatne trzydniowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2022-2023 na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249).

Szkolenia skierowane są do osób realizujących działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym między innymi do przedstawicieli:

 1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 2. Organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, Służby Więziennej itd.).
 3. Ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.).
 4. Oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.).
 5. Gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 6. Instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.
 7. Innych podmiotów mogących być członkami zespołów interdyscyplinarnych lub grup roboczych oraz innych osób bezpośrednio doznającymi przemocy w rodzinie oraz
  z osobami stosującymi przemoc.

Szkolenia realizowane będą formie stacjonarnej w grupach liczących maksymalnie 20 uczestników. W przypadku ogłoszenia obostrzeń sanitarno – epidemiologicznych w związku z COVID-19 szkolenie odbywać się będzie w formie zdalnej.

Szkolenia odbędą się w następujących tematach:

 1. „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy” – w terminie 04-06.10.2022 r. w Hotelu Tenis, Opolska 15, 46-053 Chrząstowice.
 2. „Przemoc wobec dziecka” – w terminie 21-23.11.2022 r. w Hotelu Tenis, Opolska 15, 46-053 Chrząstowice.
 3. „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” – w terminie 28-30.11.2022 r. w Hotelu Tenis, ul. Opolska 15, 46-053 Chrząstowice.
 4. „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” – w terminie 02-04.11.2022 r. w Hotel Ada w Większycach, ul. Głogowska 1, 47-208 Reńska Wieś.
 5. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy” – w terminie 26-28.10.2022 r. w Hotelu Zacisze w Turawie, ul. Biwakowa 2, 46-045 Turawa.

Dla uczestników szkoleń zapewniane są bezpłatnie materiały szkoleniowe, zakwaterowanie (dotyczy uczestników, których miejsce zamieszkania znajduje się w miejscowości innej niż miejscowość, w której odbywać się będzie szkolenie), wyżywienie, oraz ubezpieczenie, a na zakończenie szkolenia, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o upowszechnienie informacji o realizacji ww. szkoleń. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu/szkoleniach proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma, podpisanego przez kandydata oraz kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniu. Podpisane i opieczętowane formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres e-mail: l.krzak@rops-opole.plSend email w terminie do 23.09.2022 r. do godziny 10.00. (Część 1-3 -rekrutacja zakończona) oraz 30.09.2022 r. do godziny 10.00. (Część 4-5).

Wszelkie Informacje dotyczące realizacji szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania są również dostępne na stronie internetowej: www.rops-opole.plexternal.

Zawiadomienie o wynikach rekrutacji na szkolenia zostanie przekazane telefonicznie oraz mailowo jedynie do zakwalifikowanych uczestników.

O zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie będzie decydować:

 • Spełnianie wymagań formalnych
 • Dostępność każdej instytucji
 • Kolejność zgłoszeń (Część nr 4 – W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną kandydaci będący członkami ZI / Grup roboczych.).

W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za koordynację szkoleń oraz proces rekrutacji: Łukasz Krzak pod nr tel. 77 / 44 15 250 wew. 16.

Formularze zgłoszeniowe:

 1. Formularz – część 1.docxMS Word document, opens a new window
 2. Formularz – część 2.docxMS Word document, opens a new window
 3. Formularz – część 3.docxMS Word document, opens a new window
 4. Formularz – część 4.docxMS Word document, opens a new window
 5. Formularz – część 5.docxMS Word document, opens a new window

Post meta