Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych

Loga projektu
Baner: dofinansowano ze środków budżetu państwa

Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opole informuje, iż z dniem 03.04.2018 r., rozpoczął realizację Projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu II Osi Priorytetowej PO WER nr POWR.02.08.00-IP-03-00-001/17 typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany jest w formule Partnerskiej tj.:
1. Lider Projektu: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
2. Partner nr 1: Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
3. Partner nr 2: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź
Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 171 999,20 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu dla Województwa Opolskiego /Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu wynosi: 3 271 910,40 zł

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa: 1 599 038, 28 zł

Termin realizacji Projektu: od 03.04.2018 r. do 31.03.2022 r.

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach w tym osobom z chorobami neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych na terenie 5 gmin (3 gminy z województwa łódzkiego, gdzie zostaną utworzone 4 mieszkania, 2 gminy z województwa opolskiego, gdzie zostaną utworzone 3 mieszkania) poprzez realizację następujących zadań:
1. Wprowadzenie diagnostyczne modelu/standardu z zakresu de instytucjonalizacji.
2. Opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu de instytucjonalizacji.
3. Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie łódzkim.
4. Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie opolskim.
5. Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO.


31 sierpnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą alzheimera i chorobą parkinsona oraz osób starszych”.

Przedłużenie terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
„Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”

do dnia 14.09.2018 r.
Podstawowym celem naboru jest wyłonienie 2 gmin z terenu województwa opolskiego, które zdecydują się na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom/mieszkańcom danej gminy, o specyficznych potrzebach m.in.: osobom z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.
Pismo przewodniePDF document, opens a new window

RegulaminPDF document, opens a new window
Załącznik nr 1 – Informacja dotycząca projektuPDF document, opens a new window

Załącznik nr 2 – Opis i harmonogramPDF document, opens a new window

Załącznik nr 3b – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla gminy z województwa opolskiegoMS Word document, opens a new window

Zalacznik nr 4b – Karta oceny formalnej/dostępu dla gminy z województwa opolskiegoPDF document, opens a new window

Zalacznik nr 5b – Karta oceny dodatkowej dla gminy z województwa opolskiegoPDF document, opens a new window


HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – LIPIEC-SIERPIEN 2019 r.xlsxMS Excel document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – SIERPIEŃ 2019 r.xlsxMS Excel document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – WRZESIEŃ 2019 r.xlsxMS Excel document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – PAŹDZIERNIK 2019 r.xlsxMS Excel document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – LISTOPAD 2021 – Opole.xlsxMS Excel document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – grudzień 2021 – Opole.xlsxMS Excel document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – styczeń 2022 – Opole.xlsxMS Excel document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – luty 2022 – Opole.xlsxMS Excel document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – marzec 2022 – Opole.xlsxMS Excel document, opens a new window


28.10.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu, przygotowującym osoby do realizacji usług w mieszkaniach wspomaganych, organizowanych w ramach projektu Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020).

Szkolenia skierowane są do osób zamieszkałych/zatrudnionych na terenie gmin: Brzeg, Paczków i Biała oraz ich gmin ościennych (zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz innych, posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe) – szczegółowy opis odbiorców szkolenia stanowi załącznik nr 3. 

Uczestnicy szkolenia, po jego ukończeniu, będą przygotowani do podjęcia pracy (lub dodatkowego zatrudnienia) w mieszkaniach wspomaganych, które w najbliższych latach mają być w coraz większej liczbie tworzone na terenie województwa opolskiego.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry mieszkań wspomaganych poprzez uczestnictwo zgłoszonych osób w zajęciach teoretycznych i praktycznych, w ramach których prowadzony będzie odpowiedni trening umiejętności oraz posiadanych kompetencji w zakresie opieki, wsparcia, nadzoru i aktywizacji lokatorów mieszkań wspomaganych.

Tematyka szkolenia jest zbieżna z promowaną i wprowadzaną w kraju ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych, mającą na celu m. in. odciążenie instytucji świadczących dotychczasową pomoc na rzecz stworzenia warunków do samodzielnego i niezależnego życia w miejscu zamieszkania osoby, bez konieczności przenoszenia jej do nowego środowiska/instytucji opieki.

Szkolenie trwa 160 godzin (5 zjazdów z noclegami) w podziale na następujące moduły:

  • I Moduł – Trening kompetencji społecznych – 40 godzin, w tym 30 praktycznych;
  • II Moduł – Medyczne aspekty opieki nad mieszkańcem – 30 godzin, w tym 20 praktycznych;
  • III Moduł – Psychologiczno-pedagogiczne aspekty życia i funkcjonowania mieszkańców lokali wspomaganych – 30 godzin, w tym 20 praktycznych;
  • IV Moduł – Ekonomiczne i prawno-socjalne aspekty życia w mieszkaniu wspomaganym – 30 godzin, w tym 10 praktycznych;
  • V Moduł – Czas wolny i aktywność społeczna, kulturalna i zawodowa lokatorów mieszkań wspomaganych – 30 godzin, w tym 20 praktycznych.

Szkolenie jest bezpłatne (uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu), a warunkiem udziału w nim jest wypełnienie dołączonego do niniejszego pisma FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (zał. 1) oraz Oświadczenia uczestnika projektu (RODO – zał. 2) i przesłanie tych dokumentów do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na adres (a.karlinska (at) rops-opole.pl lub hls (at) rops-opole.pl) w terminie do 4 listopada 2021 r.

Szczegółowy harmonogram zjazdów dla grup szkoleniowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

W razie pytań proszę o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację w ROPS w Opolu: Anna Karlińska (tel. 077 442 75 32) lub Halina Łasińska-Światłoch (tel. 077 442 75 37).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowyMS Word document, opens a new window

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia na szkolenie 2MS Word document, opens a new window

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)MS Word document, opens a new window

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis odbiorców szkoleniaMS Word document, opens a new window

Załącznik nr 4 – Harmonogram zjazdów grup szkoleniowychMS Word document, opens a new window

Załącznik – Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach dla kadry mieszkań wspomaganych, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w ramach projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”MS Word document, opens a new window