Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych

Loga projektu

Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opole informuje, iż z dniem 03.04.2018 r., rozpoczął realizację Projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu II Osi Priorytetowej PO WER nr POWR.02.08.00-IP-03-00-001/17 typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany jest w formule Partnerskiej tj.:
1. Lider Projektu: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
2. Partner nr 1: Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
3. Partner nr 2: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź
Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 171 999,20 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu dla Województwa Opolskiego /Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu wynosi: 3 271 910,40 zł

Termin realizacji Projektu: od 03.04.2018 r. do 31.03.2022 r.

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach w tym osobom z chorobami neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych na terenie 5 gmin (3 gminy z województwa łódzkiego, gdzie zostaną utworzone 4 mieszkania, 2 gminy z województwa opolskiego, gdzie zostaną utworzone 3 mieszkania) poprzez realizację następujących zadań:
1. Wprowadzenie diagnostyczne modelu/standardu z zakresu de instytucjonalizacji.
2. Opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu de instytucjonalizacji.
3. Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie łódzkim.
4. Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie opolskim.
5. Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO.


31 sierpnia 2018 r.
Ogłoszenie o naborze jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą alzheimera i chorobą parkinsona oraz osób starszych”.

Przedłużenie terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
„Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”

do dnia 14.09.2018 r.
Podstawowym celem naboru jest wyłonienie 2 gmin z terenu województwa opolskiego, które zdecydują się na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom/mieszkańcom danej gminy, o specyficznych potrzebach m.in.: osobom z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych.
Pismo przewodniePDF document, opens a new window

RegulaminPDF document, opens a new window
Załącznik nr 1 – Informacja dotycząca projektuPDF document, opens a new window

Załącznik nr 2 – Opis i harmonogramPDF document, opens a new window

Załącznik nr 3b – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla gminy z województwa opolskiegoMS Word document, opens a new window

Zalacznik nr 4b – Karta oceny formalnej/dostępu dla gminy z województwa opolskiegoPDF document, opens a new window

Zalacznik nr 5b – Karta oceny dodatkowej dla gminy z województwa opolskiegoPDF document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – LIPIEC-SIERPIEN 2019 r.MS Excel document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – SIERPIEŃ 2019 r.MS Excel document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – WRZESIEŃ 2019 r.MS Excel document, opens a new window

HARMONOGRAM wsparcia – NIEZALEŻNE ŻYCIE – PAŹDZIERNIK 2019 r.MS Excel document, opens a new window