Nabór

Loga projektu

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, uprzejmie zapraszam do udziału w II turze szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, które będzie trwało od 17 listopada 2018 r. do 20 lipca 2019 r.
Posiadamy ostatnie 30 wolnych miejsc. To ostatnia szansa na bezpłatne (finansowane z środków unijnych) uzyskanie specjalizacji II stopnia .
Szkolenie specjalizacyjne przeznaczone jest dla osób z woj. śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i będzie prowadzone w ramach dwóch specjalności:
1. Praca socjalna z osobami starszymi.
2. Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.
w systemie 13,5 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).
W specjalizacji mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista i starszy specjalista pracy socjalnej/koordynator, główny specjalista w tym posiadający II stopień specjalizacji na innej specjalności, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w § 9 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia MPiPS z dnia l7 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, tj.:

 1. posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 2. posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończenie:
  • studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
  • studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  • studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  • studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust.l pkt3 ustawy o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy;
 3. posiadanie co najmniej 5 letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu. Z projektu zostaną pokryte koszty:

 1. udokumentowanej podróży uczestników – wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca prowadzenia zajęć dla uczestników specjalizacji II stopnia nastąpi do średnio 150 zł brutto (max. 200 zł brutto) za jeden zjazd na podstawie udokumentowanych wydatków:
  • w przypadku dojazdu środkami publicznymi – załączonych oryginałów biletów,
  • w przypadku dojazdu samochodem – wypełnionego wniosku oraz załączonych wydruków tras i cen biletów ze stron internetowych, nie więcej jednak niż do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy.
 2. zakwaterowania uczestników – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tj. gdy dojazd na szkolenie lub powrót do miejsca zamieszkania po szkoleniu byłby niemożliwy tego samego dnia. Należy przedstawić wiarygodny dokument potwierdzający konieczność zapewnienia noclegu. Uzasadniony przypadek to przede wszystkim taki, kiedy uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy) oraz (ze względu na odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji) nie ma możliwości dojazdu na szkolenie w ciągu 3 godzin przed godziną rozpoczęcia szkolenia, lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin po zakończeniu szkolenia. Konieczność skorzystania z noclegu powinna być starannie udokumentowana (np. bilet, rozkład jazdy przewoźników pokazujący, że faktycznie dojazd w określonym czasie nie był możliwy),
 3. materiałów dydaktycznych i podręczników – w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,
 4. ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres nauki i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania,
 5. opłat z tytułu egzaminów przed Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,
 6. uroczystości wręczenia dyplomów, w sytuacji zdania przez uczestnika egzaminu przed CKE i wyrażenia zgody przez Komisję na organizację tej uroczystości we współpracy Komisji z podmiotem szkolącym.

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na nr faksu: 77/ 44 15 259. Następnie oryginał formularza zgłoszeniowego, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz kserokopii podpisanego zobowiązania – umowy z pracodawcą (obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz rok po jego zakończeniu – wg załączonych wzorów) wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w przypadku posiadania dyplomu na panieńskie nazwisko należy złożyć ksero aktu zawarcia małżeństwa) proszę przesłać drogą pocztową na adres ROPS w Opolu w terminie do 31.10.2018 r.

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w specjalizacji, zostanie przekazane Państwu telefonicznie. O zakwalifikowaniu na określoną turę będzie decydować:

 1. kolejność zgłoszeń,
 2. kompletność dokumentów,
 3. reprezentatywność – min. 1 osoba z instytucji.

Informacje nt. specjalizacji oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl w zakładce Specjalizacja II stopnia – Nabór. W razie pytań prosimy o kontakt z ROPS w Opolu pod nr tel. 77 455 19 00

Karta zgłoszeniowaMS Word document
Umowa z pracodawcąMS Word document
Zaświadczenie o zatrudnieniuMS Word document