Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja

Loga projektu

O projekcie
Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna. Projekt jest komplementarny z inicjatywami zaplanowanymi w ramach programu Specjalna Strefa Demograficzna tzw. inicjatywy wspierające pn. Wspieramy rodzinę.

Termin realizacji projektu: 01.05.2018 r. – 30.04.2021 r. – postęp rzeczowy (31.05.2021 r. postęp finansowy)

Cel główny projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Główne problemy, na które odpowiada ww. projekt to:

 • niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin,
 • niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz wychowanków pieczy zastępczej,
 • iewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej,
 • potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

Główne zadania w projekcie:
W ramach projektu będą realizowane 2 typy działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Ww. projekt będzie realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL z siedzibą w Opolu, Fundacją „Harmonia Życia” w Opolu oraz w partnerstwie z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. powiatami: Opolskim, Głubczyckim, Krapkowickim, Strzeleckim, Kędzierzyńsko-Kozielskim, Nyskim, Prudnickim, Namysłowskim, gminami: Strzeleczki, Paczków, Dąbrowa, Prószków, Namysłów, Zawadzkie, Ujazd, Praszka.

W projekcie przewiduje się 42 zadania w ramach, których: :

 1. Nastąpi przeszkolenie 42 kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci.
 2. Zostanie zorganizowany cykl szkoleniowy podstawowy oraz specjalistyczny pt. „Mediacje rodzinne” dla 30 przedstawicieli służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej.
 3. Zostanie przeprowadzone szkolenie pn. „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dla 30 przedstawicieli służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej.
 4. Przeprowadzone zostaną usługi aktywnej integracji społecznej dla wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia dla 480 osób w formie wyjazdów: kolonii letnich oraz ferii zimowych.
 5. Zostanie uruchomione miejsce do przyjaznej i profesjonalnej diagnostyki dzieci przebywających w pieczy zastępczej, czyli pomieszczenie diagnostyczno – konsultacyjne do badania i oceny dzieci w siedzibie Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Opolu.
 6. Nastąpi promocja rodziny i rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację:
  • 3 pikników o zasięgu regionalnym dla ok. 450 osób mających na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
  • 3 regionalnych przedsięwzięć pn. Opolski Dzień Rodziny dla każdorazowo ok. 2 tys. osób (występy artystyczne, stoiska specjalistyczne – psychologiczne, prawne, terapeutyczne, socjalne, mediacyjne – zabawy i animacje rodzinne oraz wykłady specjalistów m.in. o prawach i obowiązkach rodzin),
  • kampanii informacyjno – świadomościowej za pośrednictwem publikacji dotyczącej ważności rodziny i rodzicielstwa oraz działań upowszechniających ww. publikację (np. kalendarze, kolorowanki, torby).
 7. Objęcie wsparciem superwizyjnym służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, tj. ogółem 40 asystentów rodziny, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej.
 8. Przeprowadzenie kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze za pośrednictwem podstrony internetowej, kampanii medialnej (prasa, radio, telewizja), opracowanie i wydruk poradnika. Ponadto zostaną przygotowane maskotki dla dzieci promujące pieczę zastępczą.
 9. Zostaną przeprowadzone usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym skierowane do 80 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia poprzez indywidualne doradztwo zawodowe oraz organizację obozów edukacyjnych o charakterze językowym i sportowym.
 10. Utworzona zostanie poradnia i infolinia prawno – mediacyjna dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze. W poradni będą udzielane bezpłatne porady z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, mediacji rodzinnych dotyczących nieletnich i rówieśniczych.
 11. Zostaną podjęte działania mające na celu wsparcie rodzin biologicznych oraz zastępczych poprzez utworzenie Centrów Wsparcia Rodziny, w których osoby potrzebujące pomocy będą mogły m.in. uzyskać darmową poradę i wsparcie specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii, mediacji, terapii uzależnień oraz pracy socjalnej.
 12. Rodziny zastępcze oraz dzieci w nich przebywające otrzymają wsparcie poprzez poradnictwo psychologiczne, prawne, zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zajęcia o charakterze aktywnej integracji społecznej mające na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego, zajęcia socjoterapeutyczne, spotkania integrujące środowisko pieczy zastępczej, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku oraz promocję rodzicielstwa zastępczego, aktywizację społeczną o charakterze zdrowotnym. Ponadto zakłada się doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą rodzinną i instytucjonalną poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów.
 13. Zostaną wdrożone programy wsparcia dla rodzin biologicznych przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej w celu utrzymania lub odzyskania opieki nad dzieckiem.
 14. Powstanie 1 mieszkanie chronione i 1 wspomagane/treningowe dla 4 osób usamodzielnianych nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wraz z zatrudnieniem opiekuna mieszkań. Natomiast w już funkcjonujących mieszkaniach chronionych zaplanowano zatrudnienie opiekuna, którego zadaniem będzie m.in. udzielanie wsparcia i praca socjalna z pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej.
 15. Zostanie utworzony rodzinny dom dziecka oraz 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze spełniające wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. do 14 osób. W ramach kosztów funkcjonowania ww. 2 placówek zostanie zakupiony nowy środek transportu (bus) przystosowany do przewozu dzieci, w tym osób niepełnosprawnych.
 16. Zostaną utworzone 2 placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej świadczące usługi na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.
 17. Powstaną 3 nowe stanowiska pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 3 stanowiska asystenta rodziny oraz zostanie ustanowiona 1 rodzina wspierająca
 18. Zostaną przeprowadzone badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Wartość ogółem projektu: 11 926 626,58 zł, w tym wkład UE: 10 137 632,59 zł, wkład krajowy: 594 008,99 zł, wkład własny: 1 194 985,00 zł.