Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne

Loga projektu

Uchwałą nr 4133/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniona została decyzja o dofinansowaniu projektu. Od dnia podjęcia uchwały obowiązują nowe wartości w projekcie tj.:

Całkowite koszty projektu: 4 907 951,09 zł w tym dofinansowanie z EFS: 4 171 758,42 zł.

Termin realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 31.01.2020 r.

Partnerzy projektu – 11 gmin z województwa opolskiego:

 1. Gmina Kędzierzyn Koźle – całkowite koszty zadań w projekcie: 730 547,65 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 620 965,50 zł
 2. Gmina Głubczyce – całkowite koszty zadań w projekcie: 122 957,34 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 84 777,85 zł
 3. Gmina Branice – całkowite koszty zadań w projekcie: 131 839,92 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 112 063,94 zł
 4. Gmina Pokój – całkowite koszty zadań w projekcie: 100 168,01 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 87 810,96 zł
 5. Gmina Nysa – całkowite koszty zadań w projekcie: 821 866,50 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 698 586,53 zł
 6. Gmina Lubsza – całkowite koszty zadań w projekcie: 130 920,05 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 111 282,05 zł
 7. Gmina Zawadzkie – całkowite koszty zadań w projekcie: 84 420,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 57 456,41 zł
 8. Gmina Paczków – całkowite koszty zadań w projekcie: 730 447,54 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 620 880,41 zł
 9. Gmina Kluczbork – całkowite koszty zadań w projekcie: 354 099,01 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 300 984,16 zł
 10. Gmina Popielów – całkowite koszty zadań w projekcie: 105 171,24 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 89 395,55 zł
 11. Gmina Biała – całkowite koszty zadań w projekcie: 241 500,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 161 500,00 zł

Budżet Lidera projektu: 1 354 013,83 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 1 226 055,06 zł.

Cel główny projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 1. Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
  • usługi opiekuńcze,
  • usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 2. Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane), a w tym:
  • o utworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych (mieszkaniach chronionych/wspieranych) na terenie Gminy Paczków 6 mieszkań z 8 miejscami (2 mieszkania 2-osobowe, i 4 mieszkania 1-osobowe)
  • o utworzenie 2 mieszkań wspieranych na terenie Gminy Białej 2 mieszkania dla co najmniej 4 osób (2K, 2M)
 3. Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:
  • działania wspierające ich aktywność społeczną,
  • działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
 4. Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:
  • poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
  • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
  • sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnikaJednostka miaryWartość docelowa
KMOgółem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programieosoby10666172
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościamiszt.002
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościamiszt.011
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programieosoby17320

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnikaJednostka miaryWartość docelowa
KMOgółem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programuosoby415
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektuszt.0035

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnikaJednostka miaryWartość docelowa
KMOgółem
Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programieosoby36036
Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programieosoby10666172
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w ramach usług społecznychosoby8917
Liczba osób niesamodzielnych, korzystających z mieszkań wspomaganych w ramach projektuosoby224
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w zakresie usług zdrowotnychosoby17320
Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programieosoby17320

B.REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnikaJednostka miaryWartość bazowaWartość docelowa
KMOgółemKMOgółem
Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych w mieszkaniach wspomaganych istniejących po zakończeniu projektuszt.0000012
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFSosoby00018119

Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów oraz informacje dotyczące Realizatorów zadań w Gminach określa umowa partnerska z dnia 22 listopada 2016 r.PDF document, opens a new window

Aneks nr 1 do umowy PartnerskiejPDF document, opens a new window
Aneks nr 2 do umowy PartnerskiejPDF document, opens a new window
Aneks nr 3 do umowy PartnerskiejPDF document, opens a new window
Aneks nr 4 do umowy PartnerskiejPDF document, opens a new window
Aneks nr 5 do umowy PartnerskiejPDF document, opens a new window
Aneks nr 6 do umowy PartnerskiejPDF document, opens a new window
Aneks nr 7 do umowy PartnerskiejPDF document, opens a new window
Aneks nr 8 do umowy PartnerskiejPDF document, opens a new window
Aneks nr 9 do umowy partnerskiejPDF document, opens a new window


Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 01/2017Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 3,7MB


Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 02/2017Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 3,5MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 03/2017Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 5MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 04/2017Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 3,1MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 01/2018Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 24MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 02/2018Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 2,4MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 03/2018Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 2,6MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 04/2018Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 1,8MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 01/2019Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 2,1MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 02/2019Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 1,8MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 03/2019Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 2MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 04/2019Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 2,1MB


Plakat informacyjny projektu