Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne

Loga projektu

Projekt pn. „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.”

O projekcie.

Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna,.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Termin realizacji: od 01.12.2016 r. do 30.06.2023 r.

Całkowite koszty projektu: 22 078 356,82, w tym dofinansowanie z EFS: 18 766 603,29 zł.

Partnerzy projektu – 11 gmin z województwa opolskiego :

 • Gmina Kędzierzyn Koźle– całkowite koszty zadań w projekcie : 578 363,83 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 491 609,28 zł
 • Gmina Głubczyce- całkowite koszty zadań w projekcie: 122 957,34 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 84 777,85 zł
 • Gmina Branice- całkowite koszty zadań w projekcie: 131 171,17 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 111 495,39 zł
 • Gmina Pokój- całkowite koszty zadań w projekcie: 89 669,24 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 78 456,07 zł
 • Gmina Nysa- całkowite koszty zadań w projekcie: 1 303 856,07 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 957 247,57 zł
 • Gmina Lubsza- całkowite koszty zadań w projekcie: 121 385,55 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 103 177,71 zł
 • Gmina Zawadzkie- całkowite koszty zadań w projekcie: 69 990,24 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 47 635,44 zł
 • Gmina Paczków – całkowite koszty zadań w projekcie: 713 499,82 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 606 474,93 zł
 • Gmina Kluczbork– całkowite koszty zadań w projekcie: 303 535,76 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 258 005,39 zł
 • Gmina Popielów– całkowite koszty zadań w projekcie: 439 600,13 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 324 742,43 zł
 • Gmina Biała – całkowite koszty zadań w projekcie: 236 956,51 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 156 956,51 zł

Budżet Lidera projektu: 17 967 371,16  zł, w tym dofinansowanie z EFS: 15 546 024,72 zł.

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne  z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.

Grupa docelowa:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.  

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 1. Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące in. następujące formy wsparcia:
 2. usługi opiekuńcze,
 3. usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 4. nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
 5. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 6. Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane).
 7. Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:
 8. działania wspierające ich aktywność społeczną,
 9. działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
 10. Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:
 11. poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
 12. tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
 13. sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Ponadto w odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne COVID 19 realizowane są przez Lidera projektu dodatkowe działania tj.

– usługa Marszałkowskiego Kuriera Społecznego dla osób starszych i niesamodzielnych

– dostarczanie i zapewnienie posiłków dla osób starszych i niesamodzielnych,

– zakup i dostawa środków ochrony  dla instytucji integracji i pomocy społecznej.

Zadania w projekcie:

 1. Aktywizacja kulturalna seniorów.
 2. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi
  w Gminie Kędzierzyn – Koźle.
 3. Zastosowanie aktywizacji ruchowej oraz relaksacyjno-pobudzającej osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach.
 4. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Branice.
 5. Rozwój teleopieki oraz usług asystenckich w rodzinach osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Pokój.
 6. Dzienne usługi opiekuńcze – szansą na lepszą jakość życia osób starszych w Gminie Nysa.
 7. Świadczenie usług opiekuńczych dla starszych, samotnych wymagających wsparcia mieszkańców Gminy Lubsza.
 8. Świadczenie usług opiekuńczych dla starszych, samotnych wymagających wsparcia mieszkańców w Gminie Zawadzkie.
 9. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Paczków.
 10. Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez organizację usług opiekuńczych.
 11. Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez wspomaganie wielopłaszczyznowe osoby niesamodzielnej i jej otoczenia.
 12. Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez podniesienie poczucia bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej.
 13. Uruchomienie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym
  w Gminie Kędzierzyn-Koźle.
 14. Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Popielów.
 15. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi – podnoszenie kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej – pakiet szkoleniowy certyfikowany.
 16. Regionalny Dzień Seniora.
 17. Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej- szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.
 18. Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych.
 19. Empowerment „Senior” – Kwartalnik.
 20. Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi – kurs opiekun osoby starszej i szkolenie przygotowujące do świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych.
 21. Rozwój usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi – szkolenie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
 22. Usługi społeczne – utworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych (mieszkaniach chronionych/wspieranych).
 23. Wdrożenie usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi i utworzenie mieszkań wspieranych w Gminie Biała.
 24. Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych.
 25. Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
 26. Wsparcie domów pomocy społecznej z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
 27. Utworzenie mieszkań wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy Popielów.
 28. Animaloterapia – rehabilitacja społeczna osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 29. Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Gminie Nysa.
 30. Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób z niepełnosprawnościami

Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów oraz informacje dotyczące Realizatorów zadań w Gminach określa umowa partnerska z dnia 22 listopada 2016 r.PDF document, opens a new window

Aneks nr 1 do umowy Partnerskiej.pdfPDF document, opens a new window
Aneks nr 2 do umowy Partnerskiej.pdfPDF document, opens a new window
Aneks nr 3 do umowy Partnerskiej.pdfPDF document, opens a new window
Aneks nr 4 do umowy Partnerskiej.pdfPDF document, opens a new window
Aneks nr 5 do umowy Partnerskiej.pdfPDF document, opens a new window
Aneks nr 6 do umowy Partnerskiej.pdfPDF document, opens a new window
Aneks nr 7 do umowy Partnerskiej.pdfPDF document, opens a new window
Aneks nr 8 do umowy Partnerskiej.pdfPDF document, opens a new window
Aneks nr 9 do umowy partnerskiej.pdfPDF document, opens a new window
Aneks nr 10 do umowy partnerskiej.pdfPDF document, opens a new window


Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 01/2017Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 3,7MB


Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 02/2017Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 3,5MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 03/2017Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 5MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 04/2017Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 3,1MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 01/2018Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 24MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 02/2018Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 2,4MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 03/2018Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 2,6MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 04/2018Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 1,8MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 01/2019Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 2,1MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 02/2019Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 1,8MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 03/2019Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 2MB

Okładka publikacji
Empowerment SENIOR – 04/2019Okładka publikacji, PDF document, opens a new window

plik .pdf, 2,1MB


Plkata o treści: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" Partnerzy projektu - 11 gmin z województwa opolskiego : Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Branice, Pokój, Nysa, Lubsza, Zawadzkie, Paczków, Kluczbork, Popielów i Biała. Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych. Dofinansowanie projektu z UE: 18 766 603,29 zł"