Problemy wykluczenia społecznego w Euroregionie Pradziad

Cel główny projektu
Polsko-czeska wymiana doświadczeń oraz promowanie i inspirowanie nowych działań w zakresie przeciwdziałania zjawisku bezdomności, alkoholizmowi i narkomanii z uwzględnieniem specyfiki regionu pogranicza.

Cele szczegółowe
– promocja dobrych praktyk oraz rozwijanie partnerstwa
– rozwijanie prewencji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom społecznym
– podniesienie jakości wykonywanych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i bezdomności

Zakłada się, że element międzynarodowych kontaktów będzie punktem wyjścia poza standardowe schematy postrzegania i działania w w/w obszarach po stronie Policji, samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji powołanych do przeciwdziałania powyższym patologiom.

Grupa docelowa
Projekt bezpośrednio skierowany jest do przedstawicieli instytucji stykających się z problematyką narkomanii, alkoholizmu i bezdomności po obu stronach granicy. Bezpośrednimi adresatami projektu są m. in. reprezentanci:
– Policji
– pomocy społecznej
– samorządów
– organizacji pozarządowych
– prokuratury i sądów

Beneficjentami/grupami pośrednimi są osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu i narkotyków.

Liczba osób objętych wsparciem
W trakcie realizacji projektu październik-grudzień 2010 r. – 80 osób.

Podjęte działania
Działanie I
Konferencja wprowadzająca w problematykę projektu pn. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu”.

Działanie II
Wyjazd studyjny do Centrum Integracji Społecznej oraz Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka w Strzelcach Opolskich i Spółdzielni Socjalnej Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej oraz Spółdzielni Socjalnej „Gród” w Byczynie.

Działanie III
Warsztaty szkoleniowe obejmujące grupę 80 osób, z podziałem na 3 grupy szkoleniowe. Wszystkie obszary tematyczne będą poruszane w tym samym czasie, z uwzględnieniem dokonanego podziału, naprzemiennie.

Działanie IV
Przygotowanie i wydanie publikacji, która będzie dostępna również w formie elektronicznej na stronach internetowych wnioskodawcy i partnerów do pobrania przez wszystkie zainteresowane instytucje i osoby.

Efekty projektu
Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia dyskryminacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez m.in. wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu na temat skutecznej pomocy osobom wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Problemy wykluczenia społecznego – wybrane aspekty
wersja polskaPDF document, opens a new window

Problemy wykluczenia społecznego – wybrane aspekty
wersja czeskaPDF document, opens a new window


Konferencja na temat
„Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” 26-28 października 2010 r.

Zdjęcie z konferencji
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ówczesny Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pan Adam Różycki

W dniach 26-28 października br. na Górze Świętej Anny odbyła się konferencja pt. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” połączona z trzydniowymi warsztatami szkoleniowymi, poświęcona zagadnieniom bezdomności, narkomanii oraz alkoholizmu na terenach przygranicznych. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz reprezentanci policji Krajskiéj Ředitelstvi Policie Moravskoslezského Kraje, jak również przedstawiciele pomocy społecznej, samorządów, prokuratury i sądów oraz instytucji ochrony zdrowia.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ówczesny Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pan Adam Różycki, Opolski Komendant Wojewódzki Policji pan Bogdan Klimek oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Ostrawie pan Dalimil Syptak. W ramach konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, który przedstawił wykład na temat „Zagrożenia w funkcji rodziny w XXI wieku” oraz dr Iwona Fijałkowska, która wygłosiła wykład na temat „Uzależnienie od alkoholu a problem wykluczenia społecznego”. Pan Mieczysław Wojtaszek zaprezentował uczestnikom spotkania działania Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka w Strzelcach Opolskich w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ze szczególnym uwzględnieniem bezdomności. Wykład na temat „Rodzina – głównym ogniwem walki z przyczynami wykluczenia społecznego” zaprezentował Biskup Andrzej Czaja.

W ramach projektu miały miejsce dwa wyjazdy studyjne do Centrum Integracji Społecznej BARKA w Strzelcach Opolskich oraz Spółdzielni Socjalnej Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej w Byczynie. Wizyty studyjne miały na celu zapoznanie uczestników projektu z możliwymi formami aktywizacji społeczno – zawodowej osób wykluczonych społecznie. Na konferencji oraz zorganizowanych warsztatach wzięło udział 80 osób, w tym 26 osób ze strony czeskiej, byli to m.in. reprezentanci policji, pomocy społecznej, samorządów, prokuratury i sądów oraz instytucji ochrony zdrowia.

Celem głównym projektu była polsko – czeska wymiana doświadczeń oraz promowanie i inspirowanie nowych działań oraz promocja dobrych praktyk, rozwijanie partnerstwa, upowszechnianie prewencji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom społecznym oraz podniesienie jakości wykonywanych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i bezdomności.

Zdjęcie z konferencji
Zdjęcie z konferencji