Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień w zawodzie pracownik socjalny

Loga projektu

O projekcie:
Projekt numer POWR.02.05.00-00-0119/17 pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień w zawodzie pracownik socjalny” jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W ramach ww. projektu planuje się organizację szkolenia specjalizacyjnego w turach: I tura od 13.10.2018 r. do 16.06.2019 r. r., II tura 14.09.2019 r. do 25.10.2020 r., które odbędzie się w systemie 11 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela).

Warunkiem przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego będzie spełnianie określonych wymagań tj.:

·  posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia l8 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

·  posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach realizowanego projektu zostaną pokryte koszty:

·  udokumentowanej podróży uczestników – wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika. Zwrot kosztów dojazdu do miejsca prowadzenia zajęć dla uczestników specjalizacji I stopnia nastąpi do kwoty średnio 125,60 zł brutto za jeden zjazd na podstawie udokumentowanych wydatków:
– w przypadku dojazdu środkami publicznymi – załączonych oryginałów biletów,
– w przypadku dojazdu samochodem – wypełnionego wniosku oraz załączonych wydruków tras i cen biletów ze stron internetowych, nie więcej jednak niż do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy,

·  zakwaterowania uczestników wraz z wyżywieniem (kolacja i śniadanie) – wyłącznie w przypadkach gdy miejsce prowadzenia szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00,

·  materiałów dydaktycznych i podręczników – w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,

·  wyżywienia – obejmującego obiad składający się z 2 dań (zupa i drugie danie) oraz napój, a także przerwę kawową (napoje, ciasta, owoce lub ciastka kruche),

·  materiałów szkoleniowych – obejmujących teczkę, notes i długopis oraz pendrive z materiałami szkoleniowymi, który zostanie przekazany na ostatnich zajęciach,

·  materiałów dydaktycznych i podręczników – w tym dostęp do biblioteki, pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne dostosowane do poszczególnych form zajęć,

·  ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres nauki i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania,

·  opłat z tytułu egzaminów przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną (RKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych oraz zwrot kosztów dojazdu na egzamin,

Termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.03.2021 r.

Całkowite koszty projektu: 797 962,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 672 522,37 zł.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej z obszaru województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucjach w formie szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Realizacja tego celu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będą kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnieni w woj. opolskim, dolnośląskim, śląskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, łącznie 100 osób na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:
Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr z wykorzystaniem specyficznych metod i narzędzi pracy. Działania te przyczynią się do indywidualizacji pracy z klientem, dostosowania pomocy do potrzeb odbiorców, zwiększenia jej trafności. Przełoży się to na poprawę skuteczności pomocy, zależnej od kompetencji merytorycznych kadry, mającej bezpośredni kontakt z klientem, świadczącej usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne. Jednocześnie podjęte działania będą wspierać proces zmian w systemie pomocy społecznej, wynikających z planowanych zmian prawnych, które zakładają wzmocnienie funkcji profilaktycznej i aktywizacyjnej pomocy społecznej.