Wspieramy DPS

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, logo Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania wniosków w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 w opolskich domach pomocy społecznej.

W ramach projektu „Wspieramy DPS” o granty mogą ubiegać się organy założycielskie domów pomocy społecznej znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Opolskiego.

 1. Ogłoszenie GRANTYMS Word document, opens a new window
 2. Oświadczenie o braku podwójnego finansowaniaMS Word document, opens a new window
 3. Regulamin udzielania grantówPDF document, opens a new window
 4. Zał. 1 – Wniosek o udzielenie grantuMS Word document, opens a new window
 5. Zał. 2 – Umowa o udzielnie grantuMS Word document, opens a new window
 6. Zał. 3 – Sprawozdanie końcowe z rozliczenia grantuMS Word document, opens a new window
 7. Zał. 4 – Deklaracja wystawcy weksla In Blanco – dla osób prawnychMS Word document, opens a new window
 8. Zał. 5 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VATMS Word document, opens a new window
 9. Zał. 6 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniuMS Word document, opens a new window
 10. Zał. 7 – Karta oceny wniosku o udzielenie grantu – wzórPDF document, opens a new window
 11. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z projektem „Wspieramy DPS”PDF document, opens a new window
 12. Dodatki specjalne dla kadry medycznej DPS – Informacja z Ministerstwa ZdrowiaPDF document, opens a new window
 13. Dodatki specjalne dla kadry medycznej DPS – Informacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPDF document, opens a new window
 14. Wyjaśnienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wypłacania dodatku zadaniowego za okres urlopu pracownikaPDF document, opens a new window
 15. Pismo MRPiPS dot. możliwości różnicowania wysokości dodatków wobec pracowników DPS – w zależności od faktycznego zaangażowania pracownika. Należy jednak pamiętać, iż maksymalne stawki dodatku, premii, nagrody wskazane w tym piśmie winny wynikać z regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania danej instytucji lub innych właściwych przepisów prawa pracy.
  Przypominamy, iż kwota 1 450,00 na 1 etat przeliczeniowy stanowi brutto-brutto, tj. łącznie ze składkami pracodawcy ZUS oraz FP.PDF document, opens a new window
 16. Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych DPS oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem. Ponadto, placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków ok. 20 mln zł.). Wszelkie informacje – https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/programy-i-projekty/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-pomoc-dla-zol-i-zpo-hospicjow-oraz-dps-ow,19.htmlexternal, opens a new window
 17. Wytyczne dot. możliwości finansowania kadry medycznej – interpretacja MRPiPSPDF document, opens a new window
 18. Pismo z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. zmian w projektach ROPS w trybie nadzwyczajnym na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 w instytucjach opieki całodobowejPDF document, opens a new window
 19. Pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. możliwości sfinansowania dodatkowych wynagrodzeń dla kadry DPSPDF document, opens a new window
 20. 9.09.2020 r.
 21. Ogłoszenie wyników ocen złożonych wniosków dot. Grantów w ramach projektu pn. „Wspieramy DPS”MS Excel document
 22. Zestawienie przyznanych grantów DPSom z Województwa OpolskiegoPDF document
 23. Harmonogram wsparcia w projekcieMS Excel document