Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Loga projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu od września 2020 r. realizuje zadanie 4 projektu partnerskiego pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Wartość projektu: 4 402 612,72 zł, w tym 3 710 522,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 560 012,34 zł z budżetu państwa.

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej (SWRiPZ) z terenu makroregionu południowego, tj. woj. śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację działań dydaktycznych, w tym szkoleń służących podnoszeniu kompetencji zawodowych przedstawicieli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także superwizji oraz coachingu – umożliwiających wieloaspektowy ogląd wykonywanej pracy, dzielenie się obserwacjami, wymianę doświadczeń, jak również opracowanie długofalowych planów działania w pracy z rodziną lub poszczególnymi jej członkami.

Grupy docelowe : Wsparciem w projekcie  objęte zostaną osoby realizujące działania z obszaru SWRiPZ na terenie makroregionu płd. (tj. woj. śląskie 916 osób, małopolskie 393 osób, dolnośląskie 702 osoby i opolskie 191 osób). Grupę docelową stanowią przedstawiciele JST, jednostek organizacyjnych JST oraz jednostek wykonujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Zgodnie z ustawą zadania własne i zlecone realizowane są na różnych szczeblach samorządu, dlatego też grupę docelową wydzielono na następujących poziomach (min 70%):

gmina m.in. asystenci rodzin, pracownicy Placówek Wsparcia Dziennego  (w tym kierownicy), wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną (ok. 30-40%);

– powiat m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR realizujący zadania związane z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ,w tym dyrektorzy placówek lub centrów, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinny dom dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielniania oraz dyrektorzy Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu rodzinnego (ok. 30-40%);

województwo (marszałek) m.in. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych (ok.1-5%).

wojewoda – pracownicy wojewody realizujący zadania Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej (ok.1-5%),

Grupę uzupełniającą, jednak nie więcej niż 30% uczestników projektu (UP) stanowić będą przedstawicieli służb współpracujących i współtworzących System Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, m.in.:

 • wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędziowie, kuratorzy),
 • oświaty (m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy),
 • służby zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki, położne),
 • oraz innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Ogółem wsparciem objęte zostaną min.2202 os. W tym 1982 K (90%) i 220 M (10%).

Harmonogram szkoleń

 Blok I

l.p.

Temat

Data

1.       

Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami

7-8 czerwca 2021 r.

2.

Jak rozwiązywać konflikty w zespole

24-25 maja 2021 r.

 


Blok II

l.p.

Temat

Data

1.

Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów    dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej

13 – 14 września 2021r.

 

Blok III

l.p.

Temat

Data

1.

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa 

27 – 28 września 2021 r.

2.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

27 – 28 maja 2021 r

3.

Prawo w praktyce – wydawanie decyzji administracyjnych

19 – 20 maja 2021 r.

4.

Prawo w praktyce – odpowiedzialność pracownika

31 maja – 1 czerwca 2021 r.

5.

Prawo w praktyce – sytuacja odebrania dziecka – ustawa o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie

20 – 21 września 2021r.

 

Blok IV

l.p.

Temat

Data

1.

Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

22 – 23 czerwca 2021 r.

2.

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie  w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze

1 – 2 lipca 2021 r.

3.

Tworzenie planu pomocy dziecku, jako skuteczne narzędzie pracy

8 – 9 lipca 2021 r.

4.

Tworzenie planu pracy z rodziną

6 – 7 września 2021 r.

5.

Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej

29 – 30 września 2021 r.

6.

Uzależnienia wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień

29 – 30 lipca 2021 r.

7.

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży

5 – 6 sierpnia 2021 r.

14-15 grudnia 2021 r.

8.

Sposoby radzenia z zachowaniami  agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży

12 – 13 sierpnia 2021 r.

20 – 21 października 2021r.

9.

Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i forma pomocy

19 – 20 sierpnia 2021 r.

8 – 9 grudnia 2021 r.

10.

Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami

26 – 27 sierpnia 2021 r.

11.

Praca z dzieckiem nadpobudliwym

6 – 7 października 2021r.

12.

Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FASD

4 – 5 października 2021 r.

 

13.

Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

11-12 października 2021 r.

14.

Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem

9 – 10 września 2021 r.

15.

Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka

5-6 lipca 2021 r.

16.

Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania

16-17 września 2021 r.

17 – 18 listopada 2021 r.

17.

Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka     krzywdzonego

22 – 23 listopada 2021r.

18.

Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną

23 – 24 września 2021 r.

 

Blok V

l.p.

Temat

Data

1.

Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodziny

1 – 2 grudnia 2021 r

2.

Rozpoznawanie oraz procedura w sytuacji krzywdzenia dziecka

8 – 9 listopada 2021 r.

3.

Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikające

 z treści art. 109 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

9-10  czerwca 2021 r.

4.

Zagadnienia więzi i przywiązania

17-18 czerwca 2021 r.

 1. Oświadczenie uczestnika projektu – RODO.docxMS Word document, opens a new window
 2. Regulamin uczestnictwa w projekcie.docxMS Word document, opens a new window
 3. Wymagane dane uczestników projektu.docx MS Word document, opens a new window

3.09.2021 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu zad. 4 projektu partnerskiego pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w trybie stacjonarnym i  wyjazdowym z noclegiem podnoszących  kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia. Zajęcia edukacyjne będą przeprowadzone w przypadku szkoleń stacjonarnych w OCDL ul. Krakowska 51 IIIp. Opole natomiast szkolenia wyjazdowe z noclegiem w Hotelu Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem skan na k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 17.09.2021 r.
Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie wyłącznie tym osobom, które zostaną zakwalifikowane.

Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal

Odbiorcami szkoleń jest kadra systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim tj. grupę docelową stanowią przedstawiciele JST, jednostek organizacyjnych JST oraz jednostek wykonujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą zadania własne i zlecone realizowane są na różnych szczeblach samorządu, dlatego też odbiorców szkoleń wydzielono na następujących poziomach :

– gmina m.in. asystenci rodzin, pracownicy PWD (w tym kierownicy), wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną,

– powiat m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR realizujący zad. związane z org. pieczy zastępczej, pracownicy placówek POW, w tym dyrektorzy placówek lub centrów, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinny dom dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielniania oraz dyrektorzy POW typu rodzinnego;

– województwo (marszałek) m.in. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;

– wojewoda-pracownicy wojewody realizujący zadania WRiPZ.

Grupą uzupełniającą, stanowić będą przedstawiciele służb współpracujących i współtworzących SWRiPZ, m.in.:

– wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędziowie, kuratorzy),

– oświaty (m.in. .pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy),

– służby zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki, położne),

oraz innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi w tym pracownicy socjalni

Tematy i terminy szkoleń:

Blok IV –  szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami  

 1. Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FASD – szkolenie dwudniowe stacjonarne 04-05 października 2021 r.
 1. Praca z dzieckiem nadpobudliwym– szkolenie dwudniowe stacjonarne 06-07 października 2021 r.
 1. Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci wyjazdowe z noclegiem 11-12 października 2021 r.
 1. Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży – szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem 20-21 października 2021 r.

 Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 17.09.2021 r. Przesłany formularz musi być podpisany przez uczestnika szkolenia i kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniach.
 1. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz szczegóły nt. szkolenia, zostaną przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 2. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
 • spełnianie wymagań formalnych w tym przynależność do grupy docelowej ,
 • celowość danej tematyki szkolenia w stosunku do wykonywanych obowiązków służbowych,
 • motywacja do szkolenia,
 • kolejność zgłoszeń .
 1. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl
 2. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Katarzyna Kamińska Tel. 77 455 19 09
 3. Formularze zgłoszeniowe:

14.10.2021 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu zad. 4 projektu partnerskiego pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w trybie stacjonarnym i  wyjazdowym z noclegiem podnoszących  kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W przypadku ogłoszenia lockdownu na terenie woj. opolskiego szkolenia będą prowadzone w trybie zdalnym.

Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia. Zajęcia edukacyjne będą przeprowadzone w przypadku szkoleń stacjonarnych w OCDL ul. Krakowska 51 IIIp. Opole natomiast szkolenia wyjazdowe z noclegiem w Hotelu Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem skan na k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 29.10.2021 r.
Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie wyłącznie tym osobom, które zostaną zakwalifikowane.

Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal

Odbiorcami szkoleń jest kadra systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim tj. grupę docelową stanowią przedstawiciele JST, jednostek organizacyjnych JST oraz jednostek wykonujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą zadania własne i zlecone realizowane są na różnych szczeblach samorządu, dlatego też odbiorców szkoleń wydzielono na następujących poziomach:

– gmina m.in. asystenci rodzin, pracownicy PWD (w tym kierownicy), wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną,

– powiat m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR realizujący zad. związane z org. pieczy zastępczej, pracownicy placówek POW, w tym dyrektorzy placówek lub centrów, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinny dom dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielniania oraz dyrektorzy POW typu rodzinnego;

– województwo (marszałek) m.in. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;

– wojewoda-pracownicy wojewody realizujący zadania WRiPZ.

Grupą uzupełniającą, stanowić będą przedstawiciele służb współpracujących i współtworzących SWRiPZ, m.in.:

– wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędziowie, kuratorzy),

– oświaty (m.in. .pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy),

– służby zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki, położne),

oraz innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi w tym pracownicy socjalni.

Tematy i terminy szkoleń:

Blok IV – szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami  

 1. Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania  szkolenie dwudniowe wyjazdowe 17-18 listopad 2021 r.
 1. Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego – szkolenie dwudniowe stacjonarne 22-23 listopad 2021 r.

Blok V – szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej

 1. Rozpoznawanie oraz procedura w sytuacji krzywdzenia dziecka – szkolenie dwudniowe stacjonarne 08-09 listopad 2021 r.  

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 29.10.2021 r. Przesłany formularz musi być podpisany przez uczestnika szkolenia i kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniach.
 1. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz szczegóły nt. szkolenia, zostaną przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 2. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
 • spełnianie wymagań formalnych w tym przynależność do grupy docelowej ,
 • celowość danej tematyki szkolenia w stosunku do wykonywanych obowiązków służbowych,
 • motywacja do szkolenia,
 • kolejność zgłoszeń .
 1. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl
 2. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Katarzyna Kamińska Tel. 77 455 19 09
 3. Załączniki:


10.11.2021 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu zad. 4 projektu partnerskiego pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w trybie stacjonarnym i wyjazdowym z noclegiem podnoszących  kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W przypadku ogłoszenia lockdownu na terenie woj. opolskiego szkolenia będą prowadzone w trybie zdalnym.

Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia. Zajęcia edukacyjne będą przeprowadzone w przypadku szkoleń stacjonarnych w OCDL ul. Krakowska 51 IIIp. Opole natomiast szkolenia wyjazdowe z noclegiem w Hotelu Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem skan na k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 22.11.2021 r.
Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie wyłącznie tym osobom, które zostaną zakwalifikowane.

Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal

Odbiorcami szkoleń jest kadra systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim tj. grupę docelową stanowią przedstawiciele JST, jednostek organizacyjnych JST oraz jednostek wykonujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą zadania własne i zlecone realizowane są na różnych szczeblach samorządu, dlatego też odbiorców szkoleń wydzielono na następujących poziomach :

– gmina m.in. asystenci rodzin, pracownicy PWD (w tym kierownicy), wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną,

– powiat m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR realizujący zad. związane z org. pieczy zastępczej, pracownicy placówek POW, w tym dyrektorzy placówek lub centrów, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinny dom dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielniania oraz dyrektorzy POW typu rodzinnego;

– województwo (marszałek) m.in. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;

– wojewoda-pracownicy wojewody realizujący zadania WRiPZ.

Grupą uzupełniającą, stanowić będą przedstawiciele służb współpracujących i współtworzących SWRiPZ, m.in.:

– wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędziowie, kuratorzy),

– oświaty (m.in. .pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy),

– służby zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki, położne),

oraz innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi w tym pracownicy socjalni.

 

Tematy i terminy szkoleń:

Blok IV –  szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami  

 1. Dziecko jako ofiara przemocy-diagnoza i forma pomocy  szkolenie dwudniowe wyjazdowe 08-09 grudnia 2021 r.
 1. Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania oraz zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży. – szkolenie dwudniowe wyjazdowe 14-15 grudnia 2021 r.

Blok V  – szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej

 1. Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodziny – szkolenie dwudniowe stacjonarne 01-02 grudnia 2021 r.  

 

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 22.11.2021 r. Przesłany formularz musi być podpisany przez uczestnika szkolenia i kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniach.
 1. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz szczegóły nt. szkolenia, zostaną przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 2. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
 • spełnianie wymagań formalnych w tym przynależność do grupy docelowej ,
 • celowość danej tematyki szkolenia w stosunku do wykonywanych obowiązków służbowych,
 • motywacja do szkolenia,
 • kolejność zgłoszeń .
 1. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl
 2. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Katarzyna Kamińska Tel. 77 455 19 09
 3. Załączniki:

 

 

Plakat o treści: DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.
Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. DOFINANSOWANIE 560 012,34 zł. CAŁKOWITA WARTOŚĆ
4 402 612,72 zł
Plakat o treści: ROPS w Opolu realizuje zadania 4 projektu partnerskiego pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej (Systemu Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej) z terenu makroregionu południowego tj. woj. śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego w okresie od 2020 r. do 2022 r. Dofinansowanie projektu z UE: 3 710 522,00 zł