Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Loga projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu od września 2020 r. realizuje zadanie 4 projektu partnerskiego pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej (SWRiPZ) z terenu makroregionu południowego, tj. woj. śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację działań dydaktycznych, w tym szkoleń służących podnoszeniu kompetencji zawodowych przedstawicieli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także superwizji oraz coachingu – umożliwiających wieloaspektowy ogląd wykonywanej pracy, dzielenie się obserwacjami, wymianę doświadczeń, jak również opracowanie długofalowych planów działania w pracy z rodziną lub poszczególnymi jej członkami.

Grupy docelowe : Wsparciem w projekcie  objęte zostaną osoby realizujące działania z obszaru SWRiPZ na terenie makroregionu płd. (tj. woj. śląskie 916 osób, małopolskie 393 osób, dolnośląskie 702 osoby i opolskie 191 osób). Grupę docelową stanowią przedstawiciele JST, jednostek organizacyjnych JST oraz jednostek wykonujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Zgodnie z ustawą zadania własne i zlecone realizowane są na różnych szczeblach samorządu, dlatego też grupę docelową wydzielono na następujących poziomach (min 70%):

gmina m.in. asystenci rodzin, pracownicy Placówek Wsparcia Dziennego  (w tym kierownicy), wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną (ok. 30-40%);

– powiat m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR realizujący zadania związane z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ,w tym dyrektorzy placówek lub centrów, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinny dom dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielniania oraz dyrektorzy Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu rodzinnego (ok. 30-40%);

województwo (marszałek) m.in. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych (ok.1-5%).

wojewoda – pracownicy wojewody realizujący zadania Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej (ok.1-5%),

Grupę uzupełniającą, jednak nie więcej niż 30% uczestników projektu (UP) stanowić będą przedstawicieli służb współpracujących i współtworzących System Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, m.in.:

  • wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędziowie, kuratorzy),
  • oświaty (m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy),
  • służby zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki, położne),
  • oraz innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Ogółem wsparciem objęte zostaną min.2202 os. W tym 1982 K (90%) i 220 M (10%).

 

Harmonogram szkoleń

Blok I – szkolenia dla kadry zarządzającej

l.p.TematData
 Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami7-8 czerwca 2021 r.
2.Jak rozwiązywać konflikty w zespole24-25 maja 2021 r.


Blok II – szkolenia z zakresu lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel

l.p.TematData
1.Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów    dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej13 – 14 września 2021 r.

Blok III – szkolenia z zakresu stosowania prawa

l.p.TematData
1.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa 27 – 28 września 2021 r.
2.Przetwarzanie i ochrona danych osobowych27 – 28 maja 2021 r
3.Prawo w praktyce – wydawanie decyzji administracyjnych19 – 20 maja 2021 r.
4.Prawo w praktyce – odpowiedzialność pracownika31 maja – 1 czerwca 2021 r.
5.Prawo w praktyce – sytuacja odebrania dziecka – ustawa o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie20 – 21 września 2021 r.

Blok IV – szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi
i rodzinami

l.p.TematData
1.Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania22 – 23 czerwca 2021 r.
2.Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie  w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze1 – 2 lipca 2021 r.
3.Tworzenie planu pomocy dziecku, jako skuteczne narzędzie pracy8 – 9 lipca 2021 r.
4.Tworzenie planu pracy z rodziną6 – 7 września 2021 r.
5.Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej29 – 30 września 2021 r.
6.Uzależnienia wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień29 – 30 lipca 2021 r.
7.Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży5 – 6 sierpnia 2021 r. 6 – 7 grudnia 2021 r.
8.Sposoby radzenia z zachowaniami  agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży12 – 13 sierpnia 2021 r. 20 – 21 października 2021 r.
9.Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i forma pomocy19 – 20 sierpnia 2021 r. 8 – 9 grudnia 2021 r.
10.Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami26 – 27 sierpnia 2021 r.
11.Praca z dzieckiem nadpobudliwym4 – 5 października 2021 r.
12.Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FASD6 – 7 października 2021 r.
13.Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci2 – 3 września 2021 r.
14.Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem9 – 10 września 2021 r.
15.Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka5-6 lipca 2021 r.
16.Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania16-17 września 2021 r. 17 – 18 listopada 2021 r.
17.Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka     krzywdzonego22 – 23 listopada 2021 r.
18.Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną23 – 24 września 2021 r.

Blok V – szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej

l.p.TematData
1.Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodziny1 – 2 grudnia 2021 r.
2.Rozpoznawanie oraz procedura w sytuacji krzywdzenia dziecka8 – 9 listopada 2021 r.
3.Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikające  z treści art. 109 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego9-10  czerwca 2021 r.
4.Zagadnienia więzi i przywiązania17-18 czerwca 2021 r.
  1. Oświadczenie uczestnika projektu – RODO.docxMS Word document, opens a new window
  2. Regulamin uczestnictwa w projekcie.docxMS Word document, opens a new window
  3. Wymagane dane uczestników projektu.docx MS Word document, opens a new window

 

Plakat projektu