Seminaria dotyczące kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminariach dotyczących kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022, które odbędą się w dniach:
 
21.11.2022 r. w godzinach 9:00-13:00 Sala OSP, Węgry – Rolnictwo Społeczne
22.11.2022 r. w godzinach 10:00-14:00 Politechnika Opolska w Opolu – Turystyka Społeczna
29.11.2022 r. w godzinach 10:00-14:00 LGD Dolina Stobrawy Kluczbork, ul. Moniuszki 4 – Ekologia, selektywna zbiórka odpadów, recykling
30.11.2022 r. w godzinach 10:00-14:00 w Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu – Usługi społeczne dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem
 
Zgłoszenia do udziału prosimy kierować na adres e-mail: es@rops-opole.plSend email lub tel.: 77 44 27 536 minimum 3 dni przed rozpoczęciem planowanego spotkania.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje data zgłoszenia.
……………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie realizowane w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Post meta