Dokumenty na egzamin

Loga projektu

Informujemy, że oprócz złożonej do ROPS w Opolu pracy dyplomowej wraz z recenzjami konsultantów przed przystąpieniem do egzaminów na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego osoby powinny złożyć do siedziby ROPS w Opolu następujące dokumenty:

 1. Indywidualny wniosek o dopuszczenie do egzaminu na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, według wzoru podanego w Załączniku nr 1,MS Word document, opens a new window
 2. Uwierzytelnioną1 kopię dyplomu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 3. Uwierzytelnioną2 kopię dyplomu uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub dyplomu ukończenia studiów:
  • studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
  • studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  • studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  • studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.
 4. oryginał zaświadczenia podmiotu szkolącego o ukończeniu szkolenia w zakresie II stopnia specjalizacji zawierające następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia, termin realizacji szkolenia, nazwę specjalności oraz wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć i liczbą godzin konsultacji,
 5. oświadczenie o zgodzie na zniszczenie pracy w wersji papierowej oraz o zgodności treści pracy w wersji papierowej i elektronicznej, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach procedury egzaminacyjnej, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2MS Word document, opens a new window,
 6. dokument/dokumenty poświadczające co najmniej pięcioletni stażu w zawodzie pracownika socjalnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3MS Word document, opens a new window,
 7. kserokopia dowodu osobistego

Jednocześnie informujemy, że zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz dowód zapłaty za egzamin dołączy do Państwa dokumentów Podmiot Szkolący tj. ROPS w Opolu.


1 Za uwierzytelnione kopie dokumentów, które muszą zostać przedstawione Komisji w celu dopuszczenia do egzaminu na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny uznaje się kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez organ/instytucję wydający dany dokument, notariusza lub Centralną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, po uprzednim przedstawieniu Komisji oryginału dokumentu. W ostatnim przypadku osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu musi złożyć oryginały dokumentów, które będzie mogła odebrać po egzaminie.

2 Jak wyżej