Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej

O projekcie
Projekt pn. Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Jego przedmiotem jest koordynowanie oraz prowadzenie działań służących rozwojowi i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w regionie, w tym interwencje wzmacniające mechanizm współpracy na jej rzecz na poziomie samorządu regionalnego i lokalnego. Projekt przewiduje ponadto upowszechnianie idei ES w województwie poprzez inicjatywy promocyjne oraz informacyjne. Odpowiada on na potrzebę wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i tworzenia sieci współpracy pomiędzy jej podmiotami a jednostkami samorządu terytorialnego, nauką, biznesem, oraz innymi organizacjami działającymi w tym obszarze.

Termin realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.06.2019 r.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie szeregu działań w tym obszarze w województwie opolskim. Jego realizacja wpłynie bezpośrednio na realizację celu szczegółowego 4 RPO WO na I. 2014-2020, tj. wzrost zatrudnienia w ramach regionalnego sektora gospodarki społecznej. Odbędzie się to poprzez prowadzenie z poziomu ROPS działań, które przełożą się na powstanie kompleksowego systemu wsparcia sektora ekonomii społecznej.

Główne zadania projektu:
Zadanie 1: Utworzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
Zadanie 2: Zwiększenie widoczności oraz wsparcia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej
Zadanie 3: Spotkania sieciujące oraz działania informacyjne w gminach i powiatach
Zadanie 4: Kluczowe sfery rozwoju. Inicjowanie współpracy podmiotów regionalnych.