Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza do udziału w Konkursie pn. „Podmiot Ekonomii Społecznej Roku Województwa Opolskiego”

Logo EU, flaga Polski, Logo Opolskie, Logo EU EFS

Celem Konkursu jest uhonorowanie w 2022 roku wyróżniających się podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz dobra wspólnego, promocja ekonomii społecznej, solidaryzmu społecznego oraz wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego i propagowania wartości demokratycznych.

Kandydatów do Tytułu „Podmioty Ekonomii Społecznej Roku Województwa Opolskiego” mogą zgłaszać: 

podmioty ekonomii społecznej (PES), inne organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji PES organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.10.2022 r. – 26.10.2022 r.

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: „Lokalność”, „Reintegracja” oraz „Zespół”.

 1. Kategoria „Lokalność”:
  • czas i zasięg działania (minimum 2 lata działalności na terenie województwa opolskiego),
  • zaangażowanie oraz skuteczność działania,
  • współpraca i angażowanie społeczności lokalnej,
  • wartość działalności PES jako wzoru do naśladowania.
 2. Kategoria „Reintegracja”:
  • czas i zasięg działania (minimum 2 lata działalności na terenie województwa opolskiego),
  • osiągnięcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej,
  • wartość działalności PES jako wzoru do naśladowania.
 3. Kategoria „Zespół”:
  • czas działania (minimum 2 lata działalności na terenie województwa opolskiego),
  • rotacyjność kadry,
  • rozwój zawodowy,
  • wartość działalności PES jako wzoru do naśladowania.

Dopuszcza się możliwość dodania kategorii specjalnej w celu uhonorowania podmiotu, który wykazał się wyjątkowymi osiągnięciami działając w sytuacjach nadzwyczajnych takich jak stan klęski żywiołowej, stan epidemii. O utworzeniu kategorii specjalnej decyduje Kapituła Konkursu na uzasadniony wniosek Organizatora, zawierający opis kategorii, oraz kryteria oceny.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w dołączonym Regulaminie.

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) można złożyć osobiście w siedzibie ROPS, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25C, 45-315 Opole z dopiskiem na kopercie Konkurs „PES Roku” lub wysyłając scan pocztą elektroniczną na adres: rops@rops-opole.plSend email .

Uhonorowanie laureatów nastąpi podczas „Gali Opolszczyzna Aktywna Społecznie”, organizowanej w ramach projektu pn.: Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr 4893.2021 z 31.05.2021 – przyjęcie Regulaminu.pdfPDF document, opens a new window

Regulamin Konkursu Podmiot ES Roku WO – załącznik do uchwały 4893.2022 z 31.05.2022.pdfPDF document, opens a new window

Wniosek zgłoszeniowy do konkursu – załącznik nr 1 do Regulaminu.docxMS Word document, opens a new window

Post meta