Razem ale osobno

Realizacja projektu Razem ale osobno… Program kompleksowej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową, jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


RAZEM ALE OSOBNO – Poradnik dla osób doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkowąPDF document, opens a new window


REALIZATORZY PROJEKTU:

  • Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu – partner wiodący
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

OKRES REALIZACJI:
Od 2 maja do 31 grudnia 2011 r.


ADRESACI PROJEKTU:
Grupą docelową projektu są osoby należące do rodzin, w których jeden bądź oboje rodzice migrują zarobkowo za granicę, a także dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 roku życia. Ponadto projekt jest skierowany do osób zawodowo zajmujących się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży oraz pracowników zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej.


CELE PROJEKTU:
Celem nadrzędnym projektu jest minimalizacja negatywnych konsekwencji wyjazdów zarobkowych dzięki zwiększeniu świadomości społeczeństwa w kwestii zagrożeń wynikających z rozłąki spowodowanej migracją zarobkową oraz świadczenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia osobom dorosłym i dzieciom rozdzielonym migracją zarobkową.


REALIZATORZY PROJEKTU:

  • Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu – partner wiodący
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

SPOSÓB REALIZACJI:

  • kampania informacyjna za pomocą plakatów, ulotek, spotu video, poradnika, broszury stron www
  • terapia indywidualna, systemowa, poradnictwo psychologiczne, prawne, konsultacje, mediacje
  • szkolenie dla nauczycieli oraz pracowników pomocy społecznej

W ramach realizacji zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu powołał zespół specjalistów (pedagog, psycholog, specjalista z zakresu pomocy społecznej, specjalista ds. rodziny, prawnik), którzy opracują poradnik dla rodzin rozważających migrację zarobkową lub będących w trakcie rozłąki migracyjnej. Poradnik będzie również przeznaczony dla wychowawców, pedagogów oraz pracowników pomocy społecznej. Skróconą wersją poradnika będzie kolorowa broszura z najistotniejszymi wskazówkami dla rodzin z problemem migracyjnym. Przy opracowaniu poradnika wezmą udział wolontariusze – studenci Instytutu Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego, którzy przeprowadzą badanie ankietowe dot. analizy potrzeb w zakresie pomocy osobom z doświadczeniem migracji zarobkowych.   

W siedzibie Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu ma miejsce diagnostyka i terapia dzieci i młodzieży, terapia indywidualna osób dorosłych, systemowa terapia rodzin, mediacje rodzinne oraz poradnictwo prawne z obszaru prawa rodzinnego.

Ponadto projekt zakłada organizację 2 edycji 3-dniowych warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, pedagogów i pracowników pomocy społecznej w zakresie rozpoznawania symptomów sytuacji kryzysowej spowodowanej migracją, zintegrowanego działania wspierającego, pracy indywidualnej z dzieckiem i rodziną pod kątem wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, radzenia sobie ze stratą, z negatywnymi emocjami, itp.

Istotne znaczenie w ramach realizowanego projektu będą miały również działania informacyjne mające na celu edukowanie społeczności Opolszczyzny z zakresu wpływu wyjazdów zarobkowych na funkcjonowanie rodziny zarówno od strony szans jak i zagrożeń. W związku z powyższym zostanie opracowany spot video dostępny w Internecie pokazujący, na co należy zwrócić uwagę w sytuacji konieczności wyjazdu do pracy za granicę oraz jak reagować w sytuacji pojawiającego się kryzysu rodzinnego spowodowanego rozłąką.   

Zakłada się, iż dzięki projektowi zostanie wypracowany na Opolszczyźnie model pomocy osobom w kryzysie spowodowanym wyjazdami zarobkowymi i stanie się on skutecznym wzorcem pracy z rodziną zagrożoną negatywnymi skutkami migracji zarobkowych.