NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja

Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opole informuje,
iż z dniem 15.06.2020 r., rozpoczęła się realizacja projektu pn. NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII -Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowite koszty projektu: 2 195 691,55 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 1 864 612,81 zł

Termin realizacji projektu: od 15.06.2020 r. do 30.09.2023 r.

Partnerzy projektu:

 1. Gmina Paczków – całkowite koszty zadań w projekcie: 390 635,30 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 332 040,01 zł
 2. Gmina Popielów – całkowite koszty zadań w projekcie: 270 600,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 230 010,00 zł
 3. Gmina Gogolin – całkowite koszty zadań w projekcie: 244 982,10 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 208 234,79 zł
 4. Gmina Pokój – całkowite koszty zadań w projekcie: 106 492,10 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 90 518,29 zł
 5. Ludowy Klub Jeździecki „OSTROGA” Opole – całkowite koszty zadań
  w projekcie: 313 280,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 188 280,00
 6. InfirmiCare non profit sp. z o.o.– całkowite koszty zadań w projekcie: 201 443,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 201 443,00 zł
 7. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – całkowite koszty zadań
  w projekcie: 201 443,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 201 443,00 zł

Budżet Lidera projektu: 472 324,85 zł w tym dofinansowanie z EFS: 428 274,52 zł

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujący m.in. następujące formy wsparcia:

Usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

Usługi asystentów osobistych świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami

 

Usługi świadczone w mieszkaniu wspieranym

 

Usługi wspierające samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej

 

Usługi rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnoprawnych

 

Usługi rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób starszych

 

Podniesienie kompetencji służb świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej

Planowane w ramach projektu działania będą miały na celu wzrost dostępu do usług społecznych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym RPO WO 2014-2020

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do osób/rodzin zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz do osób zatrudnionych w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego.

 

Grupa docelowa obejmuje:

 

Osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące
w woj. opolskim – osoby niesamodzielne, starsze, niepełnosprawne (pow. 3 roku życia)

 

Otoczenie ww. osób z woj. opolskiego – personel służb świadczących usługi społeczne, tj. pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, pracujący w woj. opolskim
w zakresie szkoleń w obszarze wsparcia osób niesamodzielnych

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach których nastąpi:

Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej- szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności. – organizacja kursów z zakresu geronto – psychomotoryki oraz szkoleń z zakresu wspomagania osoby starszej/niepełnosprawnej i jej opiekunów

 

Rozwój usług opiekuńczych/asystenckich nad osobami niesamodzielnymi

 

Rozwój usług wspierających osoby niesamodzielne w środowisku zamieszkania poprzez uruchomienie usługi tzw. „Złotej Rączki”

 

Utworzenie mieszkania wspomaganego/wspieranego dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i z niepełnosprawnych

 

Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych – hipoterapia

 

Aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów – organizacja wyjazdów społeczno – kulturalnych

 

SEKCJA IV. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

K

M

Ogółem

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

szt.

0,00

0,00

2,00

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

osoby

0,00

0,00

0,00

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

szt.

0,00

0,00

0,00

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

szt.

0,00

0,00

0,00

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

osoby

100,00

81,00

181,00

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie

osoby

1,00

0,00

1,00

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie

osoby

24,00

11,00

35,00

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka

miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

K

M

Ogółem

K

M

Ogółem

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,00

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

K

M

Ogółem

Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie

osoby

120,00

10,00

130,00

Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

osoby

100,00

81,00

181,00

Liczba wspartych mieszkań chronionych i wspomaganych

szt.

0,00

0,00

1,00

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka

miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

K

M

Ogółem

K

M

Ogółem

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS

osoby

0,00

0,00

0,00

105,00

100,00

205,00

 

Plakat projektu