Jest alternatywa

Projekt „Jest alternatywa” został współfinansowany przez Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
„Razem bezpieczniej”

Obszar działania: 3. Bezpieczeństwo w szkole

Cel: zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży

Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Adresaci projektu:
bezpośredni: przedstawiciele edukacji, policji, sądów, pomocy społecznej, samorządów, dzieci i młodzież szkolna – 1 046 osób
pośredni: społeczność Opolszczyzny – około 40 tys. osób

Wydatkowane środki: 76 925,58 zł (dotacja – 71 118,58 zł, środki własne – 5 807,00 zł)

Działania zrealizowane w ramach projektu:
Działanie 1: konferencja pn. „Zapobieganie przestępczości i wiktymizacji wśród dzieci i młodzieży”

Działanie 2: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Jest alternatywa”

Działanie 3: szkolenia tematyczne dla ogółem 136 osób:
– budowanie strategii pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy świetlic, itp.)
– zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich (policjanci),
– edukacja dla bezpieczeństwa (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy)

Działanie 4: „pogadanki” profilaktyczne w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych
– zakupiono 12 pakietów filmów edukacyjnych, pn. „Lekcje przestrogi”, które przekazano Komendom Powiatowym Policji w województwie opolskim
– policjanci przeprowadzili 95 spotkań we wszystkich powiatach regionu

Działanie 5: piknik profilaktyczny pn. „Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego”

Działanie 6: informacyjno – edukacyjne (wykonano 7 tys. tekturowych linijek, na których zamieszczono numery alarmowe oraz elementy promocyjne mające zachęcać młodych ludzi do angażowania się w różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne, sportowe oraz propagujące życie bez uzależnień i przemocy)Wręczanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego "Jest alternatywa"
Wręczanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Jest alternatywa”