Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne

 

Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opole informuje, iż z dniem 15.06.2020 r., rozpoczęła się realizacja projektu pn. Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowite koszty projektu: 2 110 076,25 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 1 993 680,50 zł

Termin realizacji projektu: od 15.06.2020 r. do 30.09.2023 r.

Partnerzy projektu:

 • Gmina Skoroszyce – całkowite koszty zadań w projekcie: 208 729,48 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 187 746,10 zł
 • Gmina Pawłowiczki – – całkowite koszty zadań w projekcie: 172 470,72 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 155 132,40 zł
 • Powiat Oleski – całkowite koszty zadań w projekcie: 72 016,36 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 68 557,91 zł
 • Powiat Prudnicki – całkowite koszty zadań w projekcie: 288 773,10 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 259 743,00 zł
 • Powiat Krapkowicki- całkowite koszty zadań w projekcie: 157 080,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 148 440,60 zł
 • Fundacja Szansa dla Niewidomych oddział Opole – całkowite koszty zadań w projekcie: 148 440,60 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 133 518,00 zł
 • Fundacja Kwitnące Talenty – całkowite koszty zadań w projekcie: 160 365,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 144 597,75 zł
 • Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu – całkowite koszty zadań w projekcie: 182 702,52 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 164 335,60 zł
 • Gmina Strzelce Opolskie – całkowite koszty zadań w projekcie: 51 975,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 46 750,00 zł

Budżet Lidera projektu: 474 542,43 zł w tym dofinansowanie z EFS: 403 361,05 zł

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych  na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych na terenie województwa opolskiego. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi ma nastąpić poprzez  takie formy wsparcia jak:

 1. a) usługi opiekuńcze , o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. b) usługi asystentów osobistych świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 3. c) usługi wspierające samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej,
 4. d) usługi rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnoprawnych.

Planowane w ramach projektu działania będą miały na celu wzrost dostępu do usług społecznych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu bóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym RPO WO 2014-2020.

Grupa docelowa:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie województwa opolskiego. W pierwszej kolejności wsparciem objęte zostaną osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Grupa docelowa obejmuje:

 1. a) osoby niesamodzielne, starsze, niepełnosprawne,
 2. b) osoby niepełnosprawne powyżej 3 roku życia,
 3. c) otoczenie ww. osób i rodzin z woj. opolskiego.

 

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

– zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi,

– wprowadzenie poradnictwa prawnego oraz psychologicznego dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz w zakresie poruszania się po różnych systemach wsparcia,

– utworzenie i prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych dzięki którym nastąpi zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

– zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne np. zajęcia ruchowe, fizykoterapii lub/i laseroterapii,

– usługa teleopieki dzięki której istnieje możliwość szybkiego wezwania pomocy oraz skutecznej interwencji służb ratowniczych przez osobę niesamodzielną,

 – aktywizacja społeczna osób nowoociemniałych i osób z ich otoczenia poprzez szkolenia na których zostanie przekazana najnowsza wiedza i umiejętności aktywizacji,

– odkrywanie i rozwijanie talentów osób niepełnosprawnych (warsztaty),

– Rehabilitacja społeczna osób laryngektomowanych (diagnoza i rehabilitacja).


SEKCJA IV. LISTA MIERZALNYCH WSKAŹNIKÓW PROJEKTU

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

K

M

Ogółem

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

szt.

0,00

0,00

0,00

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

osoby

0,00

0,00

0,00

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

szt.

0,00

0,00

1,00

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

szt.

0,00

0,00

1,00

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie

osoby

19,00

13,00

32,00

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

osoby

145,00

109,00

254,00

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

osoby

80,00

60,00

140,00

 

 

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka

miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

K

M

Ogółem

K

M

Ogółem

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu

szt.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

 

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

 

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

K

M

Ogółem

Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

osoby

145,00

109,00

254,00

Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie

osoby

80,00

60,00

140,00

Liczba osób objętych teleopieką

osoby

45,00

35,00

80,00

Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie

osoby

20,00

10,00

30,00

Liczba wspartych opiekunów faktycznych

osoby

28,00

2,00

30,00

 

 

B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość bazowa

Wartość docelowa

K

M

Ogółem

K

M

Ogółem

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS

osoby

0,00

0,00

0,00

77,00

56,00

133,00

Plakat