Opolskie przeciw przemocy

Kampania społeczno – informacyjna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przygotował i realizuje projekt „Opolskie przeciw przemocy”, finansowany ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, którego elementem była kampania społeczno-informacyjna.

Przedsięwzięcie to było objęte tygodniowym (od 14 do 18.06.2010 r.) cyklem działań społeczno-informacyjnych dotyczących walki z przemocą ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych.

Inauguracja kampanii rozpoczęła się 14 czerwca 2010 r,. Tydzień walki z przemocą zainaugurował spot antyprzemocowy, emitowany na antenie TVP Opole, natomiast przed otwarciem tygodnia walki z przemocą oraz w jego trakcie ukazywały się liczne artykuły i informacje na temat realizowanych działań. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła Nowa Trybuna Opolska.

15 czerwca 2010 r. w auli Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja nt. „GODNE ŻYCIE – problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych”. Powyższa inicjatywa została zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Opolskim.

Tematem przewodnim konferencji było upowszechnienie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych. W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób przedstawicieli policji, służby zdrowia, pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli sądów, środowiska akademickiego oraz organów administracji rządowej i samorządowej. Swoją obecnością zaszczycił Nas także Antoni Jastrzembski Wicewojewoda Opolski.

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z założeniami projektu „Opolskie Przeciw Przemocy”, a także mieli okazję do wysłuchania wielu interesujących wystąpień, a wśród nich: „Prewencja przeciwko przemocy, jako element polityki państwa” (Adam Sowiński- przedstawiciel MSWiA), „Przemoc w policyjnych statystykach” (Mariola Gosławska – przedstawicielka Komendy Głównej Policji), „Nadużycia wobec osób starszych” (Prof. dr hab. Tadeusz Cielecki – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego), „Przemoc wobec starszych i niepełnosprawnych na podstawie danych Niebieska linia” (Sylwia Mazur – Kierownik Referatu Polityki Społecznej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO), „Uwarunkowania przemocy wobec osób niepełnosprawnych” (pod redakcją dr Jolanty Żarczyńskiej-Hyla z Uniwersytetu Opolskiego), „Alkohol jako czynnik sprzyjający procesowi przemocy” (Anna Ryczkowska, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu) oraz „Interdyscyplinarna pomoc osobom starszym dotkniętym przemocą” (Barbara Leszczyńska – Specjalistyczny Ośrodek wsparcia dla Ofiar Przemocy Rodzinie w Opolu).

17 czerwca 2010 r. odbyła się kampania społeczno – informacyjna, której jednym z elementów był marsz przeciwko przemocy. W marszu udział wzięli uczniowie z 11 opolskich szkół, młodzież i nauczyciele z Ochotniczego Hufca Pracy w Opolu, kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych, w tym z Fundacji „Dom rodzinnej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym” w Opolu prowadzonej przez Teresę i Kazimierza Jednoróg, a także mieszkańcy Opola (łącznie ponad 400 osób). Przez cały dzień na telebimach wyświetlany był spot antyprzemocowy (stworzony specjalnie dla tej kampanii), w dwóch najbardziej uczęszczanych punktach miasta Opola, tj. przy Ratuszu oraz przy Realu na ul. Sosnkowskiego. Wolontariusze, ubrani w charakterystyczne koszulki z napisem „Opolskie przeciwko przemocy” kolportowali ulotki oraz plakaty związane z tematem przemocy. Ponadto, bezpośrednio po marszu, na deskach sceny, znajdującej się przy Ratuszu w Opolu w godz. 10.30 do 14.30 odbywały się spektakle oraz występy artystyczne, mające zwrócić uwagę i uwrażliwić na problem przemocy. Wśród występujących na scenie gościliśmy m.in.: orkiestrę dętą działającą przy Zespole Szkół Elektrycznych i Politechnice Opolskiej, zespół teatralny kobiet odbywających kary pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Lublińcu (dwa przedstawienia „Węzły życia” oraz „Nic nie zrobiłam”), zespół wokalny z Publicznego Gimnazjum nr V w Opolu, występ teatru amatorskiego JaCyMy z Bytomia i ich dramę pt. „Chleb powszedni”, Studio Piosenki Debiut z MDK w Opolu, grupę teatralną z VI Liceum Ogólnokształcącego w Opolu z ich przedstawieniem pn. „Romeo i Julia”. Spotkaniu towarzyszył pokaz tańca towarzyskiego samba w wykonaniu uczniów z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 i Liceum Plastycznego w Opolu.

W tym dniu mieszkańcy Opolszczyzny mogli korzystać także z bezpłatnych porad prawnika, psychologów i policjanta.


Zarówno przemarsz, jak i występy na scenie przed opolskim Ratuszem, spotkały się z bardzo życzliwym zainteresowaniem i przyjęciem zarówno mieszkańców Opola, jak i towarzyszących kampanii mediów.

Kolejnym punktem działań będzie organizacja trzech dwudniowych paneli szkoleniowych dla 60 osób. Pierwszy moduł zostanie poświęcony profilaktyce przemocy, drugi przybliżeniu osoby ofiary i trzeci skupiony będzie wokół osoby sprawcy. Ten element projektu zrealizowany zostanie jesienią br.

Trwałym rezultatem projektu będzie kompleksowe wyposażenie oraz uruchomienie dwóch niebieskich pokoi, a także wydanie publikacji, zawierającej m.in. wyniki przeprowadzonej diagnozy zjawiska przemocy na osobach starszych i niepełnosprawnych na Opolszczyźnie, porady i adresy placówek, do których może zgłosić się osoba doświadczająca przemocy.


Materiały szkoleniowe

„Sytuacja prawna ofiar przemocy – nowe obowiązki administracji publicznej” – 13-14.12.2010 r.opens a new window

„Praca z ofiarą przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych” – 15-16.12.2010 r.opens a new window

„Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie” – 16-17.12.2010 r.MS Word document, opens a new window