Dla gmin i powiatów

Loga projektu

Rekrutacja do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu informuje o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych (lub pracowników z powiatu wykonujących pracę socjalną z osobami/rodzinami), w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.     Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Coaching dedykowany jest wytypowanym pracownikom z gminy i powiatu (po 1 osobie), które podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu.

Celem usługi coachingowej jest wsparcie merytoryczne ww. pracowników, poprzez umożliwienie rozwoju personalnego i zawodowego podczas indywidualnych spotkań z coachem, a także pomoc i wzmocnienie tychże pracowników w zakresie pracy z konkretnymi osobami/rodzinami, które będą uczestniczyły w kolejnych etapach realizacji projektu. Opis usługi coachingowejMS Word document, opens a new window

Osoby, które chcą wziąć udział w coachingu (są wyznaczone do udziału), proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”PDF document, opens a new window oraz wypełnienie i przesłanie do ROPS w Opolu (listownie) formularza zgłoszeniowegoMS Word document, opens a new window i oświadczenia uczestnikaMS Word document, opens a new window