Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Loga projektu

ROPS w Opolu realizuje od września 2017 r. zad. 2 projektu partnerskiego pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”– realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem wiodącym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia: Obowiązująca od 2012 r. Ustawa o Wspieraniu Rodziny i Pieczy Zastępczej nałożyła na kadrę systemu Wspierania Rodziny i pieczy Zastępczej obowiązek podnoszenia kompetencji im kwalifikacji zawodowych. Ponadto potrzeby te zostały wskazane w programach strategicznych i operacyjnych województw makroregionu południowego: strategiach rozwoju województw, strategiach wojewódzkich w zakresie polityki społecznej, wojewódzkich programach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wojewódzkich programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyższy projekt jest odpowiedzią na powyższe obowiązki i potrzeby ponieważ głównym celem jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie w okresie od 2017 r. do 2020 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację szkoleń służących podnoszeniu kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz superwizji umożliwiającej wieloaspektowy ogląd wykonywanej pracy.

Wykaz szkoleńMS Excel document, opens a new window

Regulamin uczestnictwaPDF document, opens a new window

Umowa partnerska z dnia 13 czerwca 2017 r.PDF document


Plakat informacyjny projektu