Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom

Loga projektu
Logo Opolskie dla Rodziny

O projekcie
Lider Projektu Towarzystwo Społeczno -Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim podpisał w dniu 9 kwietnia 2019 roku umowę z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie Projektu pn.: Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 027 195,86 zł i obejmuje:

 1. Dofinansowanie w kwocie 6 640 700,86 zł, co stanowi 94,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu z następujących źródeł:
 2. ze środków europejskich w kwocie 5 973 116,48 zł co stanowi 85,0 % wydatków kwalifikowanych Projektu;
 3. ze środków dotacji celowej w kwocie 667 583,60 zł, co stanowi 9,5 %;
 4. Wkład własny w kwocie 386 495,78 zł co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim realizuje projekt skierowany do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego pod nazwą „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”. Partnerami projektu są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku.

Wsparcie dla osób niesamodzielnych i starszych realizowane będzie poprzez:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Lider projektu

Zadanie nr 1: Stworzenie klubów seniora w 20 miejscowościach województwa opolskiego – weryfikacja

W ramach zadania powstanie 20 klubów seniora, w miejscowościach, głównie wiejskich w których brak jest oferty dla osób niesamodzielnych. Weryfikacja i szkolenie animatorów.

Zadanie nr 2: Stworzenie klubów seniora w 20 miejscowościach województwa opolskiego – Prowadzenie

W ramach zadania powstanie 20 klubów seniora, w miejscowościach, głównie wiejskich w których brak jest oferty dla osób niesamodzielnych. Prowadzenie klubu seniora.

Zadanie nr 3: Stworzenie klubów seniora w 20 miejscowościach województwa opolskiego – Monitoring i bieżąca ewaluacja połączona z poszukiwaniem źródeł finansowania tej usługi po zakończeniu projektu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – Partner projektu zorganizuje:
Zadanie nr 4: Aktywizacja kulturalna seniorów- warsztaty stacjonarne.

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów kulturalnych dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalnej.

Zadanie nr 5: Aktywizacja kulturalna seniorów-terapia zajęciowa w miejscu pobytu osób niesamodzielnych.

W ramach zadania przewiduje się zastosowanie tzw. aktywizacji kulturalnej w instytucjach typu Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Kultury, Świetlice, Stowarzyszenia Seniorów, Kluby Seniora, które świadczą usługi w ciągu dnia dla Seniorów i osób niesamodzielnych w województwie opolskim w ramach tzw. terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego tych osób.

Zadanie nr 6: Aktywizacja kulturalna seniorów w ośrodkach kulturalnych

Zadanie przewiduje udział osób starszych i niesamodzielnych w spektaklach teatralnych w ośrodkach kulturalnych. W ramach zadania zaplanowano udział max 160 os na 1 spektaklu – śr. ok 1 spektakl w miesiącu. W ramach tego zadania zostanie zapewniony transport dla tych osób z całego województwa autokarami, busami, samochodami specjalnie przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zadanie nr 7: Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej – pakiet szkoleniowy certyfikowany.

Zadanie zakłada realizację pakietu z 5 edycji (po jednej edycji w każdym roku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) pakietu 3 szkoleń skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. kadry pomocy i integracji społecznej, a w szczególności pracującej na poziomie samorządu gminnego -kadra OPS – głównie pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych- starszych, niepełnosprawnych, asystenci osobiści osoby starszej lub/i niepełnosprawnej, która bezpośrednio zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, ale także kadra NGO świadcząca usługi tego typu. Tematyka szkoleń:

 1. Asystent seniora
 2. Zespoły demencyjne wieku podeszłego
 3. Udzielanie pierwszej pomocy osobom starszym

Zadanie nr 8: Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej -szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Zadanie zakłada realizację szkoleń skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. tj. kadry pom. i integracji społ.,-kadra OPS- gł. Pracownicy, socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych, asystenci osobiści, która bezpośrednio zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, ale także kadra NGO świadcząca usługi tego typu. W szkol. zakłada się także możliwość udziału opiekunów nieformalnych, rodzinnych.

Tematyka szkoleń:

 1. Praca z osobą starszą – nawiązywanie kontaktu i techniki komunikacji
 2. Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi
 3. Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych
 4. Zespół stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym

Zadanie nr 9: Regionalny Dzień Seniora

organizowany w październiku 2020, 2021, 2022, który w całej Polsce jest miesiącem osób starszych. W ramach zdania planuje się m.in.: -organizację prelekcji nt. wykorzystania kapitału społecznego seniorów, prezentacje dobrych praktyk dotyczących wykorzystywania wiedzy, zasobów i możliwości – wykład „Bezpieczny Senior”, – organizację występów artystycznych, w tym zespołów senioralnych, ale także w ramach integracji międzypokoleniowej zespołów młodzieżowych i dziecięcych, kabaret,- organizację stoisk informacyjnych – wystawienie namiotu, w którym realizowane będą badania: pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, – zorganizowanie mobilnego gabinetu (minibusa), gdzie wykonywane będą badania EKG, – skromny poczęstunek (kawa, herbata, ciasto).

Zadanie nr 10: Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych

Platforma wsparcia i promocji działań w zakresie integracji społ. osób starszych, w tym także niepełnosprawnych. W zakresie inicjatyw będzie ukierunkowany na identyfikowanie dostępnych w województwie opolskim usług kierowanych do osób starszych ,tworzeniu bazy danych, w tym m.in. o usługach kulturalnych., edukacyjnych., aktywizacji społecznej., zdrowotnej, itp., a także tych oferowanych przez sektor „Srebrnej ekonomii”.

Zadanie nr 11: Empowerment „Senior” – Kwartalnik

Kwartalnik będzie nieodpłatnie dystrybuowany do sieci instytucji pomocy i integracji społecznej seniorów, bezpośrednio trafiając do beneficjentów m. in. w UTW, ops, dps, śds, senioralnych organizacjach pozarządowych i wszystkich instytucjach zainteresowanych problematyką wsparcia społ. osób starszych.

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku – partner projektu organizuje

Zadanie nr 12: Rozwój systemu sąsiedzkich usług opiekuńczych – Przygotowanie i szkolenia

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące.

Zadanie nr 13: Rozwój systemu sąsiedzkich usług opiekuńczych – Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych + Superwizja opiekunów Działania opiekunów i superwizja.

Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych. Zadanie nr 14: Mobilne biuro obsługi seniora – Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi w zakresie poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pomocy w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia.

Termin realizacji projektu: do 30.12.2022 r.

Cel główny projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz do usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Realizacja projektu wpłynie na realizację celu szczegółowego RPO WO 2014-2020 – Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie poprzez rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, dziennych usług opiekuńczych (klubów seniora), podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym: działania wspierające ich aktywność społeczną i kulturalną, działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności: poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Zakłada się realizację 2 typów rezultatów projektu:

 • bezpośrednich dotyczących zrealizowanych działań/usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie realizacji projektu,
 • długoterminowych dotyczących trwałości świadczonych usług, nabytych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności. Planowane w ramach projektu działania będą miały na celu wzrost dostępu do usług społecznych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020.

Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do osób/rodzin zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz do osób zatrudnionych w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz SZOOP RPO 2014 – 2020 wsparciem objęte zostaną: 1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby niesamodzielne, starsze, niepełnosprawne, w pierwszej kolejności te, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów określa umowa partnerska z dnia 22 stycznia 2018 r.PDF document, opens a new window


Zdjęcia ze spektakli teatralnych w teatrze Ekostudio:
8.09.2021 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Praca z osobą starszą – nawiązywanie kontaktu i techniki komunikacji” podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Szkolenie odbędzie się w terminie 29.09.2021 r. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie, są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenia będzie odbywało się w OCDL w Opolu ul. Krakowska 51 III p. Opole z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych obowiązujących na ten czas w związku z epidemią COVID-19.  Dopuszcza się zmianę terminu wykonania szkolenia z uwagi na panujące obostrzenia i restrykcje wynikające z panującej epidemii COVID-2019.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska@rops-opole.pl w terminie do 22.09.2021 r.  Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal

Szkolenie skierowane jest  do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym :

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS- głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni.

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska@rops-opole.pl w terminie do 22.09.2021 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie lub mailem.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Opolu (2) w podanych tematach w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniach nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia (5).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: rops-opole.plexternal
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel.77/ 44 15 250 wew. 23.
 7. Załączniki: Formularze zgłoszenia/skierowania

Karta zgłoszeniowa – Praca z osobą starszą 29.09.2021.docxMS Word document, opens a new window