Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom

Loga projektu
Logo Opolskie dla Rodziny

O projekcie
Lider Projektu Towarzystwo Społeczno -Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim podpisał w dniu 9 kwietnia 2019 roku umowę z Województwem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie Projektu pn.: Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 027 195,86 zł i obejmuje:

 1. Dofinansowanie w kwocie 6 640 700,86 zł, co stanowi 94,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu z następujących źródeł:
 2. ze środków europejskich w kwocie 5 973 116,48 zł co stanowi 85,0 % wydatków kwalifikowanych Projektu;
 3. ze środków dotacji celowej w kwocie 667 583,60 zł, co stanowi 9,5 %;
 4. Wkład własny w kwocie 386 495,78 zł co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim realizuje projekt skierowany do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego pod nazwą „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”. Partnerami projektu są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku.

Wsparcie dla osób niesamodzielnych i starszych realizowane będzie poprzez:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Lider projektu

Zadanie nr 1: Stworzenie klubów seniora w 20 miejscowościach województwa opolskiego – weryfikacja

W ramach zadania powstanie 20 klubów seniora, w miejscowościach, głównie wiejskich w których brak jest oferty dla osób niesamodzielnych. Weryfikacja i szkolenie animatorów.

Zadanie nr 2: Stworzenie klubów seniora w 20 miejscowościach województwa opolskiego – Prowadzenie

W ramach zadania powstanie 20 klubów seniora, w miejscowościach, głównie wiejskich w których brak jest oferty dla osób niesamodzielnych. Prowadzenie klubu seniora.

Zadanie nr 3: Stworzenie klubów seniora w 20 miejscowościach województwa opolskiego – Monitoring i bieżąca ewaluacja połączona z poszukiwaniem źródeł finansowania tej usługi po zakończeniu projektu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu – Partner projektu zorganizuje:
Zadanie nr 4: Aktywizacja kulturalna seniorów- warsztaty stacjonarne.

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów kulturalnych dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalnej.

Zadanie nr 5: Aktywizacja kulturalna seniorów-terapia zajęciowa w miejscu pobytu osób niesamodzielnych.

W ramach zadania przewiduje się zastosowanie tzw. aktywizacji kulturalnej w instytucjach typu Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Kultury, Świetlice, Stowarzyszenia Seniorów, Kluby Seniora, które świadczą usługi w ciągu dnia dla Seniorów i osób niesamodzielnych w województwie opolskim w ramach tzw. terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego tych osób.

Zadanie nr 6: Aktywizacja kulturalna seniorów w ośrodkach kulturalnych

Zadanie przewiduje udział osób starszych i niesamodzielnych w spektaklach teatralnych w ośrodkach kulturalnych. W ramach zadania zaplanowano udział max 160 os na 1 spektaklu – śr. ok 1 spektakl w miesiącu. W ramach tego zadania zostanie zapewniony transport dla tych osób z całego województwa autokarami, busami, samochodami specjalnie przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zadanie nr 7: Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej – pakiet szkoleniowy certyfikowany.

Zadanie zakłada realizację pakietu z 5 edycji (po jednej edycji w każdym roku 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) pakietu 3 szkoleń skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. kadry pomocy i integracji społecznej, a w szczególności pracującej na poziomie samorządu gminnego -kadra OPS – głównie pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych- starszych, niepełnosprawnych, asystenci osobiści osoby starszej lub/i niepełnosprawnej, która bezpośrednio zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, ale także kadra NGO świadcząca usługi tego typu. Tematyka szkoleń:

 1. Asystent seniora
 2. Zespoły demencyjne wieku podeszłego
 3. Udzielanie pierwszej pomocy osobom starszym

Zadanie nr 8: Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej -szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Zadanie zakłada realizację szkoleń skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. tj. kadry pom. i integracji społ.,-kadra OPS- gł. Pracownicy, socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych, asystenci osobiści, która bezpośrednio zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, ale także kadra NGO świadcząca usługi tego typu. W szkol. zakłada się także możliwość udziału opiekunów nieformalnych, rodzinnych.

Tematyka szkoleń:

 1. Praca z osobą starszą – nawiązywanie kontaktu i techniki komunikacji
 2. Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi
 3. Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych
 4. Zespół stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym

Zadanie nr 9: Regionalny Dzień Seniora

organizowany w październiku 2020, 2021, 2022, który w całej Polsce jest miesiącem osób starszych. W ramach zdania planuje się m.in.: -organizację prelekcji nt. wykorzystania kapitału społecznego seniorów, prezentacje dobrych praktyk dotyczących wykorzystywania wiedzy, zasobów i możliwości – wykład „Bezpieczny Senior”, – organizację występów artystycznych, w tym zespołów senioralnych, ale także w ramach integracji międzypokoleniowej zespołów młodzieżowych i dziecięcych, kabaret,- organizację stoisk informacyjnych – wystawienie namiotu, w którym realizowane będą badania: pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, – zorganizowanie mobilnego gabinetu (minibusa), gdzie wykonywane będą badania EKG, – skromny poczęstunek (kawa, herbata, ciasto).

Zadanie nr 10: Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych

Platforma wsparcia i promocji działań w zakresie integracji społ. osób starszych, w tym także niepełnosprawnych. W zakresie inicjatyw będzie ukierunkowany na identyfikowanie dostępnych w województwie opolskim usług kierowanych do osób starszych ,tworzeniu bazy danych, w tym m.in. o usługach kulturalnych., edukacyjnych., aktywizacji społecznej., zdrowotnej, itp., a także tych oferowanych przez sektor „Srebrnej ekonomii”.

Zadanie nr 11: Empowerment „Senior” – Kwartalnik

Kwartalnik będzie nieodpłatnie dystrybuowany do sieci instytucji pomocy i integracji społecznej seniorów, bezpośrednio trafiając do beneficjentów m. in. w UTW, ops, dps, śds, senioralnych organizacjach pozarządowych i wszystkich instytucjach zainteresowanych problematyką wsparcia społ. osób starszych.

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku – partner projektu organizuje

Zadanie nr 12: Rozwój systemu sąsiedzkich usług opiekuńczych – Przygotowanie i szkolenia

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące.

Zadanie nr 13: Rozwój systemu sąsiedzkich usług opiekuńczych – Świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych + Superwizja opiekunów Działania opiekunów i superwizja.

Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych. Zadanie nr 14: Mobilne biuro obsługi seniora – Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi w zakresie poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pomocy w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia.

Termin realizacji projektu: do 30.12.2022 r.

Cel główny projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz do usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Realizacja projektu wpłynie na realizację celu szczegółowego RPO WO 2014-2020 – Zwiększenie liczby świadczonych usług społecznych w regionie poprzez rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, dziennych usług opiekuńczych (klubów seniora), podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, rozwój działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym: działania wspierające ich aktywność społeczną i kulturalną, działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności: poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Zakłada się realizację 2 typów rezultatów projektu:

 • bezpośrednich dotyczących zrealizowanych działań/usług na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie realizacji projektu,
 • długoterminowych dotyczących trwałości świadczonych usług, nabytych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności. Planowane w ramach projektu działania będą miały na celu wzrost dostępu do usług społecznych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020.

Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do osób/rodzin zamieszkujących na terenie woj. opolskiego oraz do osób zatrudnionych w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz SZOOP RPO 2014 – 2020 wsparciem objęte zostaną: 1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby niesamodzielne, starsze, niepełnosprawne, w pierwszej kolejności te, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie.

Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów określa umowa partnerska z dnia 22 stycznia 2018 r.PDF document, opens a new window


Zdjęcia ze spektakli teatralnych w teatrze Ekostudio:
14.07.2023 r.

Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnym Motywacyjnym Coachingu Senioralnym.

Działanie realizowane przez ROPS w Opolu w ramach projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych.

Działanie skierowane jest do seniorów i środowisk senioralnych w woj. opolskim typu Uniwersytety III Wieku, Kluby Seniora, Dzienne Domy Pobytu ,itp.

Sesja coachingu trwa cztery godziny lekcyjne w ramach, których będą omawiane m.in. poniższe kwestie:

Zakres coachingu: sposób na zachowanie aktywności, poczucia satysfakcji i poprawy jakości życia, skupienie uwagi na wszystkich sferach życia osoby starszej, zdefiniowanie i wyznaczanie potrzeb, wykorzystanie zasobów własnych i zasobów w otoczeniu, zapobieganie wycofaniu społecznemu – wzrost samoświadomości.

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego coacha z wieloletnim doświadczeniem, w tym również doświadczeniem w pracy z seniorami.

Jeśli są Państwo zainteresowani ww. działaniem lub na Państwa terenie są organizacje zrzeszające seniorów, które by chciały wziąć udział w coachingu, proszę o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie podpisanego skanu na adres: k.kaminska(at)rops-opole.pl

Trener przyjedzie na miejsce wskazane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym.

Wszelkich informacji udziela Katarzyna Kamińska tel. 77 455 19 09

Formularz zgłoszeniowy.docxMS Word document, opens a new window


11.05.2023 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych,  serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenie będzie odbywało się w Opolu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 05.06.2023 r.  Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal 

Szkolenie adresowane jest do :

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS- głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni (za pośrednictwem OPS).

Temat i termin szkolenia: 

 • Szkolenie: „Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych

Szkolenie 1-dniowe (8 h lekcyjnych) – 1 grupa  (12 osób w grupie).

Termin: 28.06.2023 r.

Szczegółowy zakres tematyczny i forma prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej ROPS w Opolu w załącznikach pn.: Merytoryczne programy szkoleń – odpowiednio do tematu.

 Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 05.06.2023 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika lub opiekuna nieformalnego w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniu organizowanym przez ROPS w Opolu (2) w podanym temacie
   w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniu nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby
   w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia (5).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: rops-opole.plexternal
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel.77 455 19 09
 7. Załącznik: Formularz zgłoszenia/skierowaniaMS Word document

30.03.2023 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych,  serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenie będzie odbywało się w Opolu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 13.04.2023 r.  Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal

Szkolenia adresowane są do :

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS- głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni.

Temat i termin szkolenia:

 • Szkolenie: „Zespół stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym

Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 1 grupa (12 osób w grupie).

Termin: 25-26.04.2023 r.  – I Grupa

Termin: 30-31.05.2023 r.  – II Grupa

Szczegółowy zakres tematyczny i forma prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej ROPS w Opolu w załącznikach pn.: Merytoryczne programy szkoleń – odpowiednio do tematu.

 Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 13.04.2023 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika lub opiekuna nieformalnego w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Opolu (2) w podanych tematach
   w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniach nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby
   w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia (5).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: rops-opole.plexternal
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel. 77 455 19 09
 7. Załączniki:

1.03.2023 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych,  serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnym szkoleniu  podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz noclegi są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenie  będzie odbywało się w Opolu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 17.03.2023 r.  Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal  .

Szkolenia adresowane są do :

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS- głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni.

 Temat i termin szkolenia:

 • Szkolenie: „Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi

Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 1 grupa  (12 osób w grupie).

Termin: 28-29.03.2023 r.

Szczegółowy zakres tematyczny i forma prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej ROPS w Opolu w załącznikach pn.: Merytoryczne programy szkoleń – odpowiednio do tematu.

 Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem na k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 17.03.2023 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika lub opiekuna nieformalnego w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Opolu (2) w podanych tematach
   w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniach nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby
   w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia (5).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: rops-opole.plexternal
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel.77 455 19 09
 7. Załącznik:

Karta zgłoszeniowa – Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi 28-29.03.2023.docxMS Word document, opens a new window


1.06.2022 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenie będzie odbywało się w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 13.06.2022 r.  Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal 

Szkolenie adresowane jest do:

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS – głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni (za pośrednictwem OPS). 

Temat i termin szkolenia:

Szkolenie: „Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych

Szkolenie 1-dniowe (8 h lekcyjnych) – 1 grupa (12 osób w grupie).

Termin: 29.06.2022 r.

Szczegółowy zakres tematyczny i forma prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej ROPS w Opolu w załącznikach pn.: Merytoryczne programy szkoleń – odpowiednio do tematu.

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 13.06.2022 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika lub opiekuna nieformalnego w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniu organizowanym przez ROPS w Opolu (2) w podanym temacie
   w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniu nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności – motywacja do szkolenia (5).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: rops-opole.plexternal
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel. 77 455 19 09
 7. Załączniki: Formularz zgłoszenia/skierowaniaMS Word document, opens a new window

26.01.2023 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenie  będzie odbywało się w Opolu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 06.02.2023 r.  Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal.

Szkolenia adresowane są do:

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS- głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni.

 Temat i termin szkolenia:

 • Szkolenie: „Praca z osobą starszą – nawiązywanie kontaktu i techniki komunikacji

Szkolenie 1-dniowe (8 h lekcyjnych) – 1 grupa  (12 osób w grupie).

Termin: 10.02.2023 r.

Szczegółowy zakres tematyczny i forma prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej ROPS w Opolu w załącznikach pn.: Merytoryczne programy szkoleń – odpowiednio do tematu.

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 06.02.2023 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika lub opiekuna nieformalnego w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Opolu (2) w podanych tematach
   w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniach nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby
   w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia (5).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: rops-opole.plexternal
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel.77 455 19 09

Załączniki: Formularz zgłoszenia/skierowaniaMS Word document, opens a new window


15.06.2022 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenie dwudniowe będzie odbywało się w Hotelu Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 28.06.2022 r. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal 

Szkolenia adresowane są do :

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS- głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni (za pośrednictwem OPS).

Temat i termin szkolenia:

 • Szkolenie: „Zespół stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym

Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 1 grupa (12 osób w grupie).

Termin: 12-13.07.2022 r.

Szczegółowy zakres tematyczny i forma prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej ROPS w Opolu w załącznikach pn.: Merytoryczne programy szkoleń – odpowiednio do tematu.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 28.06.2022 r.

 1. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika lub opiekuna nieformalnego w szkoleniach.
 2. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 3. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Opolu (2) w podanych tematach
   w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniach nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby
   w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia (5).
 4. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: rops-opole.plexternal
 5. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel.77 455 19 09
 6. Załączniki: Formularz zgłoszenia/skierowaniaMS Word document, opens a new window

8.09.2021 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Praca z osobą starszą – nawiązywanie kontaktu i techniki komunikacji” podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Szkolenie odbędzie się w terminie 29.09.2021 r. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie, są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenia będzie odbywało się w OCDL w Opolu ul. Krakowska 51 III p. Opole z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych obowiązujących na ten czas w związku z epidemią COVID-19.  Dopuszcza się zmianę terminu wykonania szkolenia z uwagi na panujące obostrzenia i restrykcje wynikające z panującej epidemii COVID-2019.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 22.09.2021 r.  Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal

Szkolenie skierowane jest  do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym :

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS- głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni.

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 22.09.2021 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie lub mailem.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Opolu (2) w podanych tematach w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniach nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia (5).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: rops-opole.plexternal
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel.77 455 19 09
 7. Załączniki: Formularze zgłoszenia/skierowania

Karta zgłoszeniowa – Praca z osobą starszą 29.09.2021.docxMS Word document, opens a new window


8.03.2022 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior
– zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII
– Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych,  serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu  podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenie dwudniowe będzie odbywały się w Hotelu Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59 w ramach, których zostanie zapewniony nocleg.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 21.03.2022 r.  Zawiadomienie o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie lub mailem, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal 

Zadanie zakłada realizację szkoleń skierowanych do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym :

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS- głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni. 

Temat i termin szkolenia: 

 • Szkolenie: „Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi”

Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 1 grupa  (12 osób w grupie).

Termin: 05-06.04.2022 r. 

Szczegółowy zakres tematyczny i forma prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej ROPS w Opolu w załącznikach pn.: Merytoryczne programy szkoleń – odpowiednio do tematu. 

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem na k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 21.03.2022 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie lub mailem.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Opolu (2) w podanych tematach
   w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniach nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby
   w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia (5).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: rops-opole.plexternal
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel.77 455 19 09
 7. Załącznik: Karta zgłoszeniowa Metody pracy 05-06.04.2022.docxMS Word document, opens a new window

13.04.2022 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach podnoszących kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenie dwudniowe będzie odbywało się w Hotelu Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59 w ramach, którego zostanie zapewniony nocleg. Szkolenie jednodniowe odbędzie się w OCDL w Opolu ul. Krakowska 51 III p.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 22.04.2022 r.  Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal  .

Szkolenia adresowane są do :

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS – głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni (za pośrednictwem OPS). 

Temat i termin szkolenia: 

 • Szkolenie: „Zespół stresu opiekuna osoby niesamodzielnej z warsztatem relaksacyjnym

  Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 1 grupa  (12 osób w grupie).

  Termin: 10-11.05.2022 r.

 • Szkolenie : „Praca z osobą starszą – nawiązywanie kontaktu i techniki komunikacji”

Szkolenie 1 -dniowe (8h lekcyjnych) – 1 grupa (12 osób w grupie).

Termin: 16.05.2022 r. 

Szczegółowy zakres tematyczny i forma prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej ROPS w Opolu w załącznikach pn.: Merytoryczne programy szkoleń – odpowiednio do tematu.

 Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 22.04.2022 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika lub opiekuna nieformalnego w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Opolu (2) w podanych tematach
   w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniach nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby
   w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia (5).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: rops-opole.plexternal
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel. 77 455 19 09
 7. Załączniki:

1.06.2022 r.

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenie będzie odbywało się w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 13.06.2022 r.  Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal 

Szkolenie adresowane jest do:

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS – głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni (za pośrednictwem OPS). 

Temat i termin szkolenia:

Szkolenie: „Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych

Szkolenie 1-dniowe (8 h lekcyjnych) – 1 grupa (12 osób w grupie).

Termin: 29.06.2022 r.

Szczegółowy zakres tematyczny i forma prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej ROPS w Opolu w załącznikach pn.: Merytoryczne programy szkoleń – odpowiednio do tematu.

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 13.06.2022 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika lub opiekuna nieformalnego w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniu organizowanym przez ROPS w Opolu (2) w podanym temacie
   w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniu nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności – motywacja do szkolenia (5).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: rops-opole.plexternal
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel. 77 455 19 09
 7. Załączniki: Formularz zgłoszenia/skierowaniaMS Word document, opens a new window