KONSULTACJE MODELU KOOPERACJI instytucji pomocy i integracji społecznej i innych polityk sektorowych (dla miast pow. 20 tys. ludności)

Loga projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, zaprasza do udziału w konsultacjach Modelu kooperacji, opracowanego w ramach projektu międzyregionalnego samorządów wojewódzkich: Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Łódzkiego, Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Konsultacje Modelu adresowane są do przedstawicieli wszystkich powiatów i gmin (powyżej 20 tysięcy mieszkańców). Celem konsultacji jest uzyskanie opinii na temat założeń i rozwiązań zaproponowanych w opracowanym Modelu.
Dokument powstał przy udziale ekspertów z wymienionych czterech województw. Jego podstawowym celem jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współdziałania i współpracy między instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami innych polityk sektorowych (w tym sądownictwa, Policji, ochrony zdrowia, edukacji), istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.
Model opiera się na założeniu, że brak jest jednej, optymalnej formy wsparcia dla osób czy rodzin, korzystających z pomocy społecznej, zatem wykorzystując potencjał oraz zasoby lokalnych instytucji można zaproponować bardziej spersonalizowane formy wsparcia uwzględniające specyficzne potrzeby osób i rodzin. Model zawiera więc proponowany wzór współpracy z klientami i na ich rzecz, a także pomiędzy lokalnymi instytucjami czy zespołami pracowników.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Modelu oraz podzielenia się z nami Państwa opinią na temat zaproponowanych w nim założeń i rozwiązań. Wszelkie spostrzeżenia będą dla nas bardzo pomocne w przygotowaniu ostateczniej wersji Modelu, którego pilotaż rozpoczyna się w kwietniu 2019 r.
Konsultacje w formie elektronicznej prowadzone będą do 5 marca 2019 r.
Uwagi można składać pobierając i wypełniając zamieszczone na stronie internetowej ROPS w Opolu formularze zgłaszania uwag (3 formularze: dla treści dokumentu, narzędzi w Modelu i załączników do Modelu) oraz przesyłając na adres hls(at)rops-opole.pl

Formularz zgłaszania uwag do MODELU KOOPERACJI-Treść dokumentuMS Word document, opens a new window

Formularz zgłaszania uwag do MODELU KOOPERACJI-NarzędziaMS Word document, opens a new window

Formularz zgłaszania uwag do MODELU KOOPERACJI-ZałącznikiMS Word document, opens a new window

Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”PDF document, opens a new window

Załącznik nr 1 – Oświadczenie RODOMS Word document, opens a new window

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszenia udziału w działaniach niebędących formami wsparcia – Kooperacje3DMS Word document, opens a new window

1. Model Kooperacji (dla miast pow. 20 tys. ludności)PDF document, opens a new window

2. Wykaz Narzędzi w Modelu Kooperacji wraz z opisem zastosowania i statusemMS Word document, opens a new window

3. Narzędzia Modelu Kooperacji (plik spakowany w formacie ZIP)opens a new window

4. Załączniki do Modelu Kooperacji (plik spakowany w formacie ZIP)opens a new window