Aktualności

Plakat dot. projektu "Fotografia dla każdego"

Caritas Diecezji Opolskiej realizuje projektu pt. ,,Fotografia dla Każdego”. Zadanie publiczne jest finansowane przez Samorzad Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Projekt dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych,

Dokumenty

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach kooperacyjnych (IV zjazd) pn. „Wspólnie możemy więcej – czyli jak budować trwałe i skuteczne partnerstwa lokalne”, organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER2014-2020).

Okładka książki Portrety w polityce społecznej 2

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej informuje o kolejnym drugim tomie książki „Portrety w polityce społecznej 2″ – pozycja stanowi kontynuację prezentacji 25 kolejnych wyjątkowych osobowości polskiej polityki społecznej. W drugiej części znajdują się wywiady z następującymi profesorami: W. Anioł, B. Balcerzak-Paradowska, P. Błędowski, M.

Mieszkanie chronione

Realizujemy projekty tzw. „miękkie”, ale wiemy jak ważna jest infrastruktura usług społecznych, stąd pomysł na budowanie dużych, partnerskich projektów, które pozwalają realizować inwestycje typu mieszkania wspomagane. Tu Partner Gmina Paczków w trakcie remontu 6 nowych mieszkań chronionych/wspieranych z 8 miejscami (2 mieszkania 2-osobowe, i 4 mieszkania 1- osobowe).

Pokój komputerowy

Projekt umożliwia bezpłatne uczestnictwo i dostęp do materiałów merytorycznych dla  wszystkich gmin oraz ośrodków pomocy społecznej.  Ponadto bezpłatne doradztwo  w zakresie prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

Wszelkich informacji dot. projektu udziela Regionalne Biuro Doradcze woj.

Sala szkoleniowa

realizowane w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Kalendarz

Publikujemy aktualne plany zajęć na szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień w zawodzie pracownik socjalny”

Podpisywanie dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania wniosków w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 w opolskich domach pomocy społecznej.

W ramach projektu „Wspieramy DPS” o granty mogą ubiegać się organy założycielskie domów pomocy społecznej znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Opolskiego.