Bezpłatne szkolenia prowadzone w trybie stacjonarnym i wyjazdowym z noclegiem podnoszące kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu zad. 4 projektu partnerskiego pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w trybie stacjonarnym i wyjazdowym z noclegiem podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia. Zajęcia edukacyjne będą przeprowadzone w przypadku szkoleń stacjonarnych w OCDL ul. Krakowska 51 IIIp. Opole natomiast szkolenia wyjazdowe z noclegiem w Hotelu Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem skan k.kaminska@rops-opole.plSend email  w terminie do 31.05.2021 r.

Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie wyłącznie tym osobom, które zostaną zakwalifikowane.

Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal

Odbiorcami szkoleń jest kadra systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim tj. grupę docelową stanowią przedstawiciele JST, jednostek organizacyjnych JST oraz jednostek wykonujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą zadania własne i zlecone realizowane są na różnych szczeblach samorządu, dlatego też odbiorców szkoleń wydzielono na następujących poziomach :

– gmina m.in. asystenci rodzin, pracownicy PWD (w tym kierownicy), wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną,

– powiat m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR realizujący zad. związane z org. pieczy zastępczej, pracownicy placówek POW, w tym dyrektorzy placówek lub centrów, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinny dom dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielniania oraz dyrektorzy POW typu rodzinnego;

– województwo (marszałek) m.in. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;

– wojewoda-pracownicy wojewody realizujący zadania WRiPZ.

Grupą uzupełniającą, stanowić będą przedstawiciele służb współpracujących i współtworzących SWRiPZ, m.in.:

– wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędziowie, kuratorzy),

– oświaty (m.in. .pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy),

– służby zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki, położne),

oraz innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.


Tematy i terminy szkoleń:

Blok I – szkolenia dla kadry zarządzającej

 1. Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami – szkolenie dwudniowe stacjonarne 07-08 czerwca 2021 r.

Blok IV –  szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi
i rodzinami

 1. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania – szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem
  22-23 czerwca 2021 r.
  1. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze –szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem  01-02 lipca 2021 r.
  1. Tworzenie planu pomocy dziecku, jako skuteczne narzędzie pracy –szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem 08-09 lipca 2021 r.
  1. Uzależnienia wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień – szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem 29-30 lipca 2021 r.
  1. Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka – szkolenie dwudniowe stacjonarne 5-6 lipca 2021 r.

Blok Vszkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej

 1. Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikające z treści art.109 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – szkolenie dwudniowe stacjonarne
  09-10 czerwca 2021 r.
  1. Zagadnienia więzi i przywiązania – szkolenie dwudniowe stacjonarne
   17-18 czerwca 2021 r.

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska@rops-opole.pl w terminie do 31.05.2021 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez uczestnika szkolenia i kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w  szkoleniu oraz szczegóły nt. szkolenia, zostaną przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych w tym przynależność do grupy docelowej ,
  • celowość danej tematyki szkolenia w stosunku do wykonywanych obowiązków służbowych,
  • motywacja do szkolenia,
  • kolejność zgłoszeń .
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Katarzyna Kamińska Tel.77/ 44 15 250 wew. 23.
 7. Formularze zgłoszenia/skierowania:
 1. Formularz zgłoszeniowy – Doskonalenie umiejętności.docxMS Word document, opens a new window
 2. Formularz zgłoszeniowy – Organizowanie wspomagania rozwoju.docxMS Word document, opens a new window
 3. Formularz zgłoszeniowy – Pozyskiwanie funduszy.docxMS Word document, opens a new window
 4. Formularz zgłoszeniowy – Tworzenie planu pomocy.docxMS Word document, opens a new window
 5. Formularz zgłoszeniowy – Uzależnienia i ryzykowne zachowania.docxMS Word document, opens a new window
 6. Formularz zgłoszeniowy – Uzależnienia wśród młodzieży.docxMS Word document, opens a new window
 7. Formularz zgłoszeniowy – Zadania sądów.docxMS Word document, opens a new window
 8. Formularz zgłoszeniowy – Zagadnienia więzi i przywiązania.docxMS Word document, opens a new window

Post meta