Bezpłatne szkolenie pn. „Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi”

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi” podnoszącym kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

Szkolenie odbędzie się dla dwóch grup w terminie 29-30.06.2021 r. Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia. Szkolenia będzie odbywało się w Hotelu Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59 w ramach, którego zostanie zapewniony nocleg oraz wyżywienie z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych obowiązujących na ten czas w związku z epidemią COVID-19. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania szkolenia z uwagi na panujące obostrzenia i restrykcje wynikające z panującej epidemii COVID-2019.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 21.06.2021 r.

Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie lub mailem, Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal 

Szkolenie skierowane jest  do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym :

– kadry pomocy i integracji społecznej,

– kadra OPS- głównie pracownicy socjalni,

– opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych,

– asystenci osobiści,

– kadra, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

– kadra NGO świadcząca usługi ww. typu,

– opiekunowie nieformalni.

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 21.06.2021 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w  szkoleniu, zostanie przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie lub mailem.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1),
  • udział w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Opolu (2) w podanych tematach
   w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniach nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji (3), w przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby
   w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie.  
  • kolejność zgłoszeń (4), w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia (5).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.plexternal
 6. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną Kamińską tel.77 455 19 09
 7. Załącznik:
  Karta zgłoszeniowa – Metody pracy 29-30.06.2021 r.docxMS Word document, opens a new window

Post meta