Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 i 956) ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
W tegorocznej edycji, na którą przeznaczono 3 000 000 zł, dofinansowane będą działania w ramach czterech priorytetów:

  1. Priorytet I – Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
  2. Priorytet II – Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.
  3. Priorytet III – Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
  4. Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu wraz z załącznikami należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć we wskazanym terminie osobiście w tutejszym Urzędzie.
Urząd Wojewódki dokonuje oceny złożonych wniosków aplikacyjnych w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania. Wnioski niekompletne lub wadliwe nie będą rozpatrywane.
Ewentualnych pytań dotyczących konkursu udzieli Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (tel. 22 661 12 77; e-mail: przeciwprzemocy@mrpips.gov.pl).
Ogłoszenie o konkursie, treść Programu Osłonowego, instrukcję wypełniania wniosków oraz wzory dokumentów są udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl, w zakładce: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Programy i projektyexternal, opens a new window.

Post meta