Diagnoza potrzeb na organizację trzydniowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu prowadzi diagnozę potrzeb na organizację trzydniowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 20 kwietnia 2020 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2020-2021 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218).

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w województwie opolskim, w tym w szczególności do:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 2. organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej, itd.);
 3. ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, itd.);
 4. oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, itd.);
 5. gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 6. instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.

Szkolenia planowane są do realizacji w okresie od lipca do października 2021 roku, w zależności od aktualnych obostrzeń w formie stacjonarnej i/lub zdalnej, w grupach liczących po maksymalnie 20 uczestników w następującej tematyce:

 1. Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy.
 1. Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwości pomocy.
 1. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie.
 1. Przemoc wobec dziecka.
 1. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
 1. Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych.
 1. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy.
 1. Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskiej Karty”).

Powyższa diagnoza ma na celu dostosowanie postępowania na kompleksową organizację szkoleń do potrzeb potencjalnych uczestników. Ostateczna liczba oraz tematyka szkoleń zostanie ustalona na podstawie diagnozy, wyników przeprowadzonego postępowania oraz przesłanych formularzy rekrutacyjnych. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będziemy przekazywać na bieżąco oraz dostępne będą w aktualnościach na stronie internetowej: www.rops-opole.plexternal.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o upowszechnienie informacji o planowanej realizacji ww. szkoleń oraz o wypełnienie i przesłanie diagnozy na adres e-mail: l.krzak@rops-opole.plSend email, w terminie do 17.05.2021 r. do godziny 15.30.

W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za koordynację szkoleń: Łukasz Krzak pod nr tel. 77 / 44 15 250 wew. 16.

Diagnoza potrzeb szkoleniowych.xlsxMS Excel document, opens a new window

Post meta