Spotkanie edukacyjne pn. Modele Kooperacji w teorii i praktyce, organizowanym w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020)

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu edukacyjnym pn. Modele Kooperacji w teorii i praktyce,organizowanym w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER2014-2020).

Spotkanie  edukacyjne skierowane jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej i innych polityk sektorowych, w tym instytucji rynku pracy, systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, NGO, urzędów gmin i powiatów.

Celem spotkania jest upowszechnienie wypracowanych modeli kooperacji dla gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich powyżej 20 tyś. mieszkańców, jak również przedstawienie rekomendacji i dobrych praktyk będących wynikiem fazy pilotażu. Modele zostały opracowane i przetestowane w ramach pilotażu w 151 jednostkach gmin i powiatów na terenie 15 województw. MODELE KOOPERACJI powstały dla wzmocnienia potencjału instytucji gminnych i powiatowych działających na rzecz włączenia społecznego, a przez to zwiększenie efektywności ich działań w tym obszarze.

Zachęcamy do zgłoszenia udziału w spotkaniu przynajmniej 1 pracownika z instytucji, aby mógł zapoznać się ze wszystkimi modelami, które będą wykorzystywane w poszczególnych typach gmin.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia spotkania odbędą się w formule zdalnej w terminach: 11.06.2021 r. lub 18.06.2021 r. lub  25.06.2021 r. (do wyboru 1 termin) w godzinach 09:00-13:00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza zgłoszeniowego z zaznaczeniem preferowanego terminu  i przesłanie skanu na adres: hls@rops-opole.plSend email do dnia 9 czerwca 2021 r.

Informacja potwierdzająca zakwalifikowanie się na spotkanie wraz ze szczegółowym programem oraz linkiem do spotkania zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu procesu rekrutacji. Więcej informacji o spotkaniach edukacyjnych można uzyskać pod nr tel. 77 44 16 495 (Halina Łasińska-Światłoch lub Adam Kijak)

Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach – Kooperacje 3D.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik 3 – Formularz zgłoszenia udziału w działaniach niebędących formami wsparcia – Kooperacje3D.docxMS Word document, opens a new window

Post meta