Bezpłatne szkolenia prowadzone w trybie zdalnym

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu zad. 4 projektu partnerskiego pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w trybie zdalnym podnoszących  kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia. Zajęcia edukacyjne będą przeprowadzone na platformie internetowej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem skan na k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 12.05.2021 r. Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie wyłącznie tym osobom, które zostaną zakwalifikowane.

Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal

Odbiorcami szkoleń jest kadra systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim tj. grupę docelową stanowią przedstawiciele JST, jednostek organizacyjnych JST oraz jednostek wykonujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą zadania własne i zlecone realizowane są na różnych szczeblach samorządu, dlatego też odbiorców szkoleń wydzielono na następujących poziomach :

– gmina m.in. asystenci rodzin, pracownicy PWD (w tym kierownicy), wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną,

– powiat m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR realizujący zad. związane z org. pieczy zastępczej, pracownicy placówek POW, w tym dyrektorzy placówek lub centrów, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinny dom dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielniania oraz dyrektorzy POW typu rodzinnego;

– województwo (marszałek) m.in. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;

– wojewoda-pracownicy wojewody realizujący zadania WRiPZ.

Grupą uzupełniającą, stanowić będą przedstawiciele służb współpracujących i współtworzących SWRiPZ, m.in.:

– wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędziowie, kuratorzy),

– oświaty (m.in. .pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy),

– służby zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki, położne),

oraz innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Tematy i terminy szkoleń:

Blok I – szkolenia dla kadry zarządzającej

 1. Jak rozwiązywać konflikty w zespole – szkolenie dwudniowe 24-25 maja 2021 r.

Blok III – szkolenia z zakresu stosowania prawa

 1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych – szkolenie dwudniowe 27-28 maja 2021 r.
 2. Prawo w praktyce – wydawanie decyzji administracyjnych – szkolenie dwudniowe 19-20 maja 2021 r.
 3. Prawo w praktyce – odpowiedzialność pracownika – szkolenie dwudniowe 31 maja – 1 czerwca 2021 r.

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska(at)rops-opole.pl w terminie do 12.05.2021 r.
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez uczestnika szkolenia i kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w  szkoleniu oraz szczegóły nt. szkolenia, zostaną przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych (1)
  • celowość danej tematyki szkolenia w stosunku do wykonywanych obowiązków służbowych (2),
  • motywacja do szkolenia (3),
  • kolejność zgłoszeń (4).
 5. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl
  • W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Katarzyna Kamińska Tel.77 455 19 09

Formularz zgłoszeniowy – Wydawanie decyzji administracyjnych.docxMS Word document, opens a new window

Formularz zgłoszeniowy – Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.docxMS Word document, opens a new window

Formularz zgłoszeniowy – Odpowiedzialność pracownika.docxMS Word document, opens a new window

Formularz zgłoszeniowy – Jak rozwiązywać konflikty w zespole.docxMS Word document, opens a new window

Post meta