Aktualności

Sala szkoleniowa

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu projektu partnerskiego pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna.

Uczenie się

Wszelkie niezbędne informacje na temat egzaminu można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:

https://www.opolskie.pl/rke-pracownik-socjalny/external, opens a new window

Wniosek do rozliczenia kosztów dojazdu na egzamin z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Pokój komputerowy

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” serdecznie zaprasza pracowników organizacji i instytucji pomocowych z terenu woj. opolskiego do bezpłatnego udziału w konferencji pn. “Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych” , która odbędzie się już 4 grudnia 2020 roku w trybie online. Konferencja zakończona jest zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo. 

Plakat dot. projektu "Fotografia dla każdego"

Caritas Diecezji Opolskiej realizuje projektu pt. ,,Fotografia dla Każdego”. Zadanie publiczne jest finansowane przez Samorzad Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Projekt dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych,

Dokumenty

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach kooperacyjnych (IV zjazd) pn. „Wspólnie możemy więcej – czyli jak budować trwałe i skuteczne partnerstwa lokalne”, organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER2014-2020).

Okładka książki Portrety w polityce społecznej 2

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej informuje o kolejnym drugim tomie książki „Portrety w polityce społecznej 2″ – pozycja stanowi kontynuację prezentacji 25 kolejnych wyjątkowych osobowości polskiej polityki społecznej. W drugiej części znajdują się wywiady z następującymi profesorami: W. Anioł, B. Balcerzak-Paradowska, P. Błędowski, M.

Mieszkanie chronione

Realizujemy projekty tzw. „miękkie”, ale wiemy jak ważna jest infrastruktura usług społecznych, stąd pomysł na budowanie dużych, partnerskich projektów, które pozwalają realizować inwestycje typu mieszkania wspomagane. Tu Partner Gmina Paczków w trakcie remontu 6 nowych mieszkań chronionych/wspieranych z 8 miejscami (2 mieszkania 2-osobowe, i 4 mieszkania 1- osobowe).

Pokój komputerowy

Projekt umożliwia bezpłatne uczestnictwo i dostęp do materiałów merytorycznych dla  wszystkich gmin oraz ośrodków pomocy społecznej.  Ponadto bezpłatne doradztwo  w zakresie prawidłowego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich.

Wszelkich informacji dot. projektu udziela Regionalne Biuro Doradcze woj.

Sala szkoleniowa

realizowane w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.