Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Opolskiego na kadencję 2024-2028

Marszałek Województwa Opolskiego, działając na podstawie art. 44a ust. 1 oraz art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 62, poz. 520), informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2024-2028.

WSRdsON działa przy Marszałku Województwa jako organ opiniodawczy i doradczy w sprawach związanych z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. 

Do zakresu działania Rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Wojewódzka  Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych składa się z 7 osób powoływanych przez Marszałka Województwa spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Kadencja Rady trwa 4 lata.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym, w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem „Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. gen. J. Hallera 9,  45-867 Opole lub w Punkcie Informacyjnym Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7, 45-088 Opole lub przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP Urzędu: /q877fxtk55/SkrytkaESP w terminie do dnia 27 marca 2024 r.

Wszelkich informacji w sprawie naboru członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych udziela Pani Aldona Stahlberger, pracownik Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tel.: 77 444 55 19, e-mail: a.stahlberger@opolskie.plSend email.

Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego ws. naboru kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.pdfPDF document, opens a new window

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.docxMS Word document, opens a new window

Post meta