Spotkanie informacyjne o planowanej realizacji projektu dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach – 14.06.2024 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie planowanej realizacji projektu partnerskiego, mającego na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, zdemoralizowanych i wymagających specjalnych potrzeb, przebywających w dedykowanych im instytucjach lub korzystających z innych ośrodków wsparcia.

Projekt będzie realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, Działanie 6.8 Profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży.

Termin spotkania: 14 czerwca 2024 r.

Godzina: 10:00 – 12:00

Miejsce: Sala konferencyjna Opolskiego Centrum Edukacji, ul. Głogowska 27, Opole

 

Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach, wymagających resocjalizacji i reintegracji społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie dla dzieci i młodzieży, przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW), młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (MOS), specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (SOSW), korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), oraz dla kadry tych instytucji.

Projekt obejmuje również rozwój usług interwencji kryzysowej, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i dostęp do specjalistycznych usług społecznych dla osób w kryzysie.

Szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli MOW, MOS, SOSW, PPP, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej oraz organizacji pozarządowych, zajmujących się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach, wymagających resocjalizacji i reintegracji społecznej.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zgłoszenie swojego udziału do 10 czerwca 2024 r. (e-mailem: k.zawieja(at)rops-opole.pl lub telefonicznie pod nr 77 455 19 06)

W mailu powyżej zamiast znaków „(at)” należy wpisać znak „@”.
Jest to zabezpieczenie antyspamowe.

Post meta