Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego z zakresu pn. profilaktyki zachowań społecznych dzieci i młodzieży

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w oparciu o art. 39 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem oraz realizacją projektu z zakresu profilaktyki zachowań społecznych dzieci i młodzieży.

PODMIOTY UPRAWIONE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:
Organizacje pozarządowe, Podmioty ekonomii społecznej, Kościoły i związki wyznaniowe, Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej.

 1. są zarejestrowane, od co najmniej 12 miesięcy,
 2. realizują działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze wspierania integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci oraz są uprawnione do realizacji usług zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 t.j.) i/lub ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2024 r. poz. 424 t.j.), i/lub ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 t.j.), i/lub ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.), i/lub ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700), i/lub ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 737), i/lub ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 790),
 3. posiadają doświadczenie w realizacji minimum 1 projektu o podobnym charakterze, współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych lub środków krajowych,
 4. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do oferty – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie).

Konkurs nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).

 

ZAKŁADANY ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
Wsparcie w projekcie skierowane będzie do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży. Planuje się m.in. działania w zakresie usług interwencji kryzysowej oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy domowej, realizację działań z zakresu profilaktyki zachowań społecznych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w związku z uzależnieniami, przemocą w rodzinie, negatywnymi skutkami izolacji społecznej, itp., podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadry świadczącej pomoc dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wsparcia infrastruktury ośrodków interwencji kryzysowej i poradni/gabinetów psychologiczno-pedagogicznych, integracji dzieci i młodzieży, zapewnienia alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego i rekreacji.

Działania mające na celu wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w całodobowych instytucjach opieki nie mogą wzmacniać potencjału instytucjonalnego tych placówek. Mogą dotyczyć wsparcia dzieci oraz kadr w zakresie zgodnym z ideą deinstytucjonalizacji.

Możliwe jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, pod warunkiem, że wsparcie to jest zgodne z ideą deinstytucjonalizacji tj. np. dotyczy usamodzielniania się wychowanków tych placówek.

Grupa docelowa objęta wsparciem tj.:

 1. dzieci i młodzież wymagająca resocjalizacji i reintegracji, w tym przebywająca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 2. dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w związku z uzależnieniami, przemocą w rodzinie itp.;
 3. kadra poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz m.in. MOW, MOS, SOWS;
 4. ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenie;
 5. organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
 6. osoby potrzebujące interwencji kryzysowej i ich otoczenie;
 7. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 8. podmioty ekonomii społecznej działające na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci m.in. poprzez:

 1. Usługi interwencji kryzysowej oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy domowej obejmujące m.in.:
 1. tworzenie i rozwój ośrodków interwencji kryzysowej i punktów interwencji kryzysowej,
 2. zapewnienie dostępu do usług dla osób w sytuacjach kryzysowych (w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, poradnictwo socjalne, konsultacje z terapeutą, psychoterapia, grupy wsparcia, konsultacje prawne, telefony zaufania/telefoniczna interwencja kryzysowa, mieszkania interwencyjne lub inne miejsca noclegowe).
 1. Profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w związku z uzależnieniami, przemocą w rodzinie, negatywnymi skutkami izolacji społecznej, itp.
 2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym grupy wsparcia, wsparcie rówieśnicze.
 3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.*
 4. Wsparcie infrastruktury poradni/gabinetów psychologiczno-pedagogicznych, w tym mobilnych sal do integracji sensorycznej.
 5. Kompleksowa integracja dzieci i młodzieży wymagających resocjalizacji i reintegracji, w tym przebywającej w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 6. Działania na rzecz zapewnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprawy kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze jako instrument kierowany głównie do dzieci oraz do dzieci
  z rodzinami i opiekunami w celu wzmacniania więzi, realizowany jedynie jako element kompleksowego projektu dot. włączenia społecznego.
 7. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.*
 8. Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.*

* Działanie realizowane na poziomie regionalnym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

PRZEDMIOTOWY PROJEKT BĘDZIE PRZYGOTOWANY M.IN. W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I WYTYCZNE:

 1. Regulamin naboru, który zostanie umieszczony na stronie rpo.opolskie.plexternal, opens a new window – zgodnie
  z przyjętą w dniu 4 stycznia 2023 r. przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą
  nr 8608/2023, która ustaliła Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
 2. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 listopada 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).external, PDF document
 3. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych
  na lata 2021-2027 z dnia 29 grudnia 2022 r., wydane na podstawie na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz.1079).external
 4. Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 z dnia
  24 października 2022 r., wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich
  w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).external, PDF document
 5. Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 z dnia 6 grudnia 2023 r., wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079).external, PDF document

CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu mającego na celu podjęcie działań w zakresie profilaktyki zachowań społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
w tym dzieci i młodzieży. Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:

 1. czynnym udziale przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań
  i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową,
 2. wspólnej realizacji zaplanowanych działań,
 3. współpracy przy obsłudze logistyczno-organizacyjnej projektu,
 4. wspólnym zarządzaniu projektem.

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

Potencjalni Partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z Regulaminem otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego z zakresu profilaktyki zachowań społecznych dzieci i młodzieży oraz drukiem oferty stanowiącym załącznik do ww. Regulaminu. Ww. Regulamin wskazuje także na dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą (załączniki do oferty, w tym gotowe druki, którymi należy się kierować przygotowując ofertę). Dokumenty stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie, cel konkursu, kryteria wyboru Partnera, zasady i termin złożenia oferty oraz otwarcia ofert, sposób i kryteria oceny ofert, sposób informowania o przebiegu i wynikach konkursu oraz zakres obowiązków, uprawnień i sposób działania Komisji Konkursowej określa ww. Regulamin.

Przy wyborze Partnera oceniane będą:

 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa i zakres współpracy z ROPS
  w Opolu w trakcie przygotowania projektu,
 2. deklarowany wkład Partnera w realizację celu partnerstwa,
 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub krajowych.

Z wybranym Partnerem/Partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie, po przyjęciu projektu do dofinansowania, a przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nie otwierać – otwarty nabór na Partnera w projekcie do dnia 17 lipca 2024 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich. Dla ofert przesyłanych drogą pocztową lub usług kurierskich liczy się data wpływu.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru więcej niż jednego Partnera do wspólnej realizacji ww. projektu.
 2. Negocjowania warunków realizacji zadań.
 3. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Uwaga:

Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Post meta