Bezpłatne szkolenia prowadzone w trybie stacjonarnym i wyjazdowym z noclegiem podnoszące kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

W związku z realizacją przez ROPS w Opolu zad. 4 projektu partnerskiego pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w trybie stacjonarnym i  wyjazdowym z noclegiem podnoszących  kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Szkolenia kończą się uzyskaniem zaświadczenia. Zajęcia edukacyjne będą przeprowadzone w przypadku szkoleń stacjonarnych w OCDL ul. Krakowska 51 IIIp. Opole natomiast szkolenia wyjazdowe z noclegiem w Hotelu Mercury w Opolu ul. Krakowska 57/59.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o rezerwację miejsc przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem skan  k.kaminska@rops-opole.plSend email  w terminie do 30.07.2021 r. dla szkoleń organizowanych w sierpniu br. i do13.08.2021 r. w przypadku szkoleń organizowanych we wrześniu br.            
Zawiadomienie  o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazane Państwu telefonicznie wyłącznie tym osobom, które zostaną zakwalifikowane.

Wszystkie ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rops-opole.plexternal

Odbiorcami szkoleń jest kadra systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim tj. grupę docelową stanowią przedstawiciele JST, jednostek organizacyjnych JST oraz jednostek wykonujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą zadania własne i zlecone realizowane są na różnych szczeblach samorządu, dlatego też odbiorców szkoleń wydzielono na następujących poziomach :

– gmina m.in. asystenci rodzin, pracownicy PWD (w tym kierownicy), wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną,

– powiat m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR realizujący zad. związane z org. pieczy zastępczej, pracownicy placówek POW, w tym dyrektorzy placówek lub centrów, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzące rodzinny dom dziecka, rodziny pomocowe, osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, opiekunowie usamodzielniania oraz dyrektorzy POW typu rodzinnego;

– województwo (marszałek) m.in. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;

– wojewoda-pracownicy wojewody realizujący zadania WRiPZ.

Grupą uzupełniającą, stanowić będą przedstawiciele służb współpracujących i współtworzących SWRiPZ, m.in.:

– wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędziowie, kuratorzy),

– oświaty (m.in. .pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy),

– służby zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki, położne),

oraz innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

 

Tematy i terminy szkoleń:

Blok II – szkolenia z zakresu lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel. 

 1. Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej – szkolenie dwudniowe stacjonarne 13-14 września 2021 r.

Blok III – szkolenia z zakresu stosowania prawa

 1. Prawo w praktyce- sytuacja odebrania dziecka – ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – szkolenie dwudniowe stacjonarne 20-21 września 2021 r.
 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego) – szkolenie dwudniowe stacjonarne 27-28 września 2021 r.

Blok IV –  szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi
i rodzinami  

 1. Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży – szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem 05-06 sierpnia 2021 r.
 2. Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci młodzieży– szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem 12-13 sierpnia 2021 r.
 3. Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i forma pomocy wyjazdowe z noclegiem 19-20 sierpnia 2021 r.
 4. Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami– szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem 26-27 sierpnia 2021 r.
 5. Tworzenie planu pracy z rodziną – szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem 6-7 września 2021 r.
 6. Metoda dialogu motywacyjnego – praca z trudnym nastolatkiem – szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem 9-10 września 2021 r.
 7. Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – smookaleczenia, zachowania siucydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania – szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem16-17 września 2021 r.
 8. Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną – szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem 23-24 września 2021 r.
 9. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej – szkolenie dwudniowe wyjazdowe z noclegiem 29-30 września 2021 r.

Rekrutacja

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem k.kaminska@rops-opole.pl w terminie do 30.07.2021 r. dla szkoleń organizowanych w sierpniu br. i do13.08.2021 r. w przypadku szkoleń organizowanych we wrześniu br.  
 2. Przesłany formularz musi być podpisany przez uczestnika szkolenia i kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniach.
 3. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz szczegóły nt. szkolenia, zostaną przekazane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu telefonicznie.
 4. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
 • spełnianie wymagań formalnych w tym przynależność do grupy docelowej ,
 • celowość danej tematyki szkolenia w stosunku do wykonywanych obowiązków służbowych,
 • motywacja do szkolenia,
 • kolejność zgłoszeń .
 1. Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl
 2. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Katarzyna Kamińska Tel.77/ 44 15 250 wew. 23.

Formularze zgłoszenia/skierowania:

 1. For. zgl. dziecko jako ofiara przemocy 19-20.08.2021.docxMS Word document, opens a new window
 2. For. zgl. mediacje 23-24.09.2021.docxMS Word document, opens a new window
 3. For. zgl. metoda dialogu motywującego 9-10.09.2021.docxMS Word document, opens a new window
 4. For. zgl. pozyskiwanie środków finansowych 13-14.09.2021.docxMS Word document, opens a new window
 5. For. zgl. praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami 26-27.08.2021.docxMS Word document, opens a new window
 6. For. zgl. praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia 5-6.08.2021.docxMS Word document, opens a new window
 7. For. zgl. praca z usamodzielniającym sie wychowankiem 29-30.09.2021.docxMS Word document, opens a new window
 8. For. zgl. prawo w praktyce 20-21.09.2021.docxMS Word document, opens a new window
 9. For. zgl. sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi 12-13.08.2021.docxMS Word document, opens a new window
 10. For. zgl. tworzenie planu pomocy z rodziną 06-07.09.2021.docxMS Word document, opens a new window
 11. For. zgl. wybrane zagadnienia z zakresu prawa 27-28.09.2021.docxMS Word document, opens a new window
 12. For. zgl. zachowania autodestrukcyjne młodzieży 16-17.09.2021.docxMS Word document, opens a new window

Post meta