Zaproszenie na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2021

W związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu prowadzi rekrutację na bezpłatne trzydniowe szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 20 kwietnia 2020 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2020-2021 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218).

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli Instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w województwie opolskim, w tym w szczególności do:

 1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 2. Organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej, itd.);
 3. Ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, itd.);
 4. Oświaty (nauczycieli, nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, itd.);
 5. Gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 6. Instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony.

Szkolenia realizowane będą formie stacjonarnej w grupach liczących po maksymalnie 20 uczestników oraz zgodnie z Zaleceniami/Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Zdrowia obowiązującymi w terminie realizacji szkoleń. W przypadku ogłoszenia obostrzeń sanitarno -epidemiologicznych w związku z pandemią COVID-19 szkolenie odbędzie się w formie zdalnej.

Szkolenia odbędą się w następujących tematach:

 1. „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy” (1 grupa).

Szkolenie odbędzie się w terminie 14-16.09.2021 r. w Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzów.

 1. „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwości pomocy” (2 grupy).

Szkolenie odbędzie się w terminie 06-08.09.2021 r. (gr. I) oraz 28-30.09.2021 r. (gr. II)
w Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzów.

 1. „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie” (2 grupy).

Szkolenie odbędzie się w terminie 05-07.10.2021 r. (gr. I) oraz 11-13.10.2021 r. (gr. II)
w Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzów.

 1. „Przemoc wobec dziecka” (2 grupy).

Szkolenie odbędzie się w terminie 20-22.09.2021 r. (gr. I) oraz 27-29.10.2021 r. (gr. II)
w Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzów.

 1. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy” (1 grupa).

Szkolenie odbędzie się w terminie 08-10.09.2021 r. w Hotelu „FESTIVAL” w Opolu, ul. Oleska 86, 45-222 Opole.

Dla uczestników szkoleń zapewniane są bezpłatnie materiały szkoleniowe, zakwaterowanie (wyłącznie dla osób, które mieszkają powyżej 50 km od miejsca, którym odbywa się szkolenie), wyżywienie, oraz ubezpieczenie, a na zakończenie szkolenia, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu/szkoleniach proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma, podpisanego przez kandydata oraz kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w szkoleniu. Podpisane
i opieczętowane formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres e-mail:
l.krzak@rops-opole.plSend email w terminie do 11.08.2021 r. do godziny 10.00.

Wszelkie Informacje dotyczące realizacji szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania są również dostępne na stronie internetowej: www.rops-opole.plexternal.

Zawiadomienie o wynikach rekrutacji na szkolenia zostanie przekazane mailowo oraz telefonicznie jedynie do zakwalifikowanych uczestników.

O zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie będzie decydować:

    • Spełnianie wymagań formalnych
    • Dostępność każdej instytucji
    • Kolejność zgłoszeń

W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za koordynację szkoleń oraz proces rekrutacji: Łukasz Krzak pod nr tel. 77 / 44 15 250 wew. 16.

Formularze zgłoszeniowe:

     1. Formularz – Część nr 1 – 14-16.09.2021 r.docxMS Word document, opens a new window
     2. Formularz – Część nr 2 gr. I – 06-08.09.2021 r.docxMS Word document, opens a new window
     3. Formularz – Część nr 2 gr. II – 28-30.09.2021 r.docxMS Word document, opens a new window
     4. Formularz – Część nr 3 gr. I – 05-07.10.2021 r.docxMS Word document, opens a new window
     5. Formularz – Część nr 3 gr. II – 11-13.10.2021 r.docxMS Word document, opens a new window
     6. Formularz – Część nr 4 gr. I – 20-22.09.2021 r.docxMS Word document, opens a new window
     7. Formularz – Część nr 4 gr. II – 27-29.10.2021 r.docxMS Word document, opens a new window
     8. Formularz – Część nr 5 – 08-10.09.2021 r.docxMS Word document, opens a new window

Post meta