Projekty

Nazwa zadania: Dofinansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

ZADANIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030

Wartość dofinansowania: 200 000 zł

Całkowita wartość zadania: 250 000 zł (50 000.00 zł – środki pochodzące z Samorządu Województwa Opolskiego)

Opis zadania: Zgodnie z art.

Centrum Usług Społecznych blisko ludzkich potrzeb

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu organizuje w dniu 27 kwietnia 2023 r. spotkanie informacyjno-edukacyjne pn. „Centrum Usług Społecznych jako zintegrowany system usług społecznych na poziomie lokalnym”.

Celem spotkania jest promocja centrów usług społecznych (CUS) jako istotnego elementu zmiany systemowej obejmującej rozwój i koordynację lokalnych usług społecznych kierowanych do wszystkich mieszkańców gminy.

Sala szkoleniowa

Program szkolenia, jak również kwalifikacje kadry dydaktycznej zgodne są z wymogami zawartymi w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. 2020 r. Poz. 664) :

  • nowe oblicza systemu usług społecznych – wprowadzenie do tematyki – 2 godziny;
Centrum Usług Społecznych blisko ludzkich potrzeb

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu rozpoczyna rekrutację na szkolenia dedykowane pracownikom centrum usług społecznych z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER2014-2020).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu od września 2020 r. realizuje zadanie 4 projektu partnerskiego pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,