Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, rozpoczyna rekrutację na szkolenia dedykowane pracownikom centrum usług społecznych z zakresu Organizacji społeczności lokalnej

Program szkolenia, jak również kwalifikacje kadry dydaktycznej zgodne są z wymogami zawartymi w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. 2020 r. Poz. 664) :

 • nowe oblicza systemu usług społecznych – wprowadzenie do tematyki – 2 godziny;
 • centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 5 godzin;
 • animacja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz praca środowiskowa – aspekty praktyczne – 5 godzin;
 • metody rozeznawania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających – 5 godzin;
 • kompetencje, zadania i funkcje organizatora społeczności lokalnej jako planisty, organizatora sieci społecznych oraz animatora lokalnego – 7 godzin;
 • planowanie rozwoju społeczności lokalnej, w tym opracowywanie i aktualizacja planu organizowania społeczności lokalnej – 8 godzin;
 • metodyka pracy ze społecznością lokalną, z uwzględnieniem wolontariatu, samopomocy, wsparcia sąsiedzkiego oraz współpracy z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum usług społecznych animację lokalną lub inne formy pracy środowiskowej – 10 godzin;
 • doświadczenia ośrodków pomocy społecznej w pracy ze społecznością lokalną – 5 godzin;
 • gromadzenie informacji o dostępnych dla mieszkańców działaniach wspierających – aspekty techniczne – 5 godzin;
 • zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane z doświadczeniem migracyjnym – 4 godziny;
 • rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi – 3 godziny;
 • Centrum Usług Społecznych – wyzwania i problemy w teorii i praktyce -5 godzin.

Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej, w formule czterech 2-dniowych zjazdów. Pierwszy zjazd zaplanowany jest w dniach 24-25 kwietnia 2023 r. (poniedziałek-wtorek) w hotelu Mercure w Opolu.

Szkolenie jest bezpłatne, a warunkiem udziału w nim jest zapoznanie się z Regulaminem, a także wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz oświadczenia RODO i przekazanie tych dokumentów do ROPS w Opolu do dnia 17.04.2023 r. w wersji elektronicznej na adres: a.karlinska(at)rops-opole.pl (oryginały dokumentów można przekazać w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia będą przekazywane drogą elektroniczną dlatego niezbędne jest uzupełnienie w formularzu zgłoszeniowym aktualnego adresu e-mail.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie oraz nocleg (dla osób spoza Opola).

Ilość miejsc jest ograniczona,  przy czym ROPS w Opolu zastrzega, że pierwszeństwo udziału będą mieli pracownicy z gmin, które zgłosiły chęć utworzenia centrum, bądź z gmin na terenie których centrum już funkcjonuje.

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 77 456 58 91 (p. Anna Karlińska).

Rozporządzenie ws. szkoleń CUS.pdfPDF document, opens a new window

Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach – Kooperacje 3D.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik 1 – Oświadczenie RODO.docxMS Word document

Załącznik 2 – Formularz zgłoszenia udziału w formach wsparcia – Kooperacja 3D.docxMS Word document

Post meta