UWAGA! Rekrutacja na szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych: moduł III – organizacja społeczności lokalnej

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,  rozpoczyna rekrutację na szkolenia dedykowane pracownikom centrum usług społecznych z zakresu organizacji społeczności lokalnej organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER2014-2020).

Program szkolenia, jak również kwalifikacje kadry dydaktycznej zgodne są z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. 2020 r. Poz. 664) :

1)  centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej  – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 5 godzin;

2)  animacja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz praca środowiskowa – aspekty praktyczne – 5 godzin;

3)  metody rozeznawania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających – 5 godzin;

4)  kompetencje, zadania i funkcje organizatora społeczności lokalnej jako planisty, organizatora sieci społecznych oraz animatora lokalnego – 7 godzin;

5)  planowanie rozwoju społeczności lokalnej, w tym opracowywanie i aktualizacja planu organizowania społeczności lokalnej – 8 godzin;

6)  metodyka pracy ze społecznością lokalną, z uwzględnieniem wolontariatu, samopomocy, wsparcia sąsiedzkiego oraz współpracy z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum usług społecznych animację lokalną lub inne formy pracy środowiskowej – 10 godzin;

7)  doświadczenia ośrodków pomocy społecznej w pracy ze społecznością lokalną – 5 godzin;

8)  gromadzenie informacji o dostępnych dla mieszkańców działaniach wspierających – aspekty techniczne – 5 godzin;

9) zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane z doświadczeniem migracyjnym – 4 godziny;

10)  rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi – 3 godziny.

  • Do zadań organizatora społeczności lokalnej należy w szczególności:

1) prowadzenie na bieżąco rozeznania:

  1. a) potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających,
  2. b) potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających;

2) opracowywanie, w oparciu o wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających, planu organizowania społeczności lokalnej i jego aktualizacji oraz realizacja tego planu;

3) podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, w szczególności organizowanie działań wspierających;

4) inicjowanie działań zmierzających do wzmocnienia więzi społecznych i integracji wspólnoty samorządowej;

5) współpraca z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum animację lokalną lub inne formy pracy środowiskowej

  • Warto zaznaczyć, że organizatorem społeczności lokalnej może być osoba, która zgodnie z art.33 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych:

    1) posiada wykształcenie wyższe;

2) ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia animacji lokalnej lub innych form pracy środowiskowej, w tym pracy ze społecznością lokalną;

3) uzyskała II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności praca socjalna  ze społecznością lokalną lub odbyła szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej;

4) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.

  • Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej, w formule czterech 2-dniowych zjazdów:
    I zjazd – 26-27 września;

II zjazd – 3-4 października;

III zjazd – 24-25 października;

IV zjazd – 7-8 listopada.

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w hotelu Mercure w Opolu.

Szkolenie jest bezpłatne, a warunkiem udziału w nim jest zapoznanie się z Regulaminem, a także wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz oświadczenia RODO i przekazanie tych dokumentów do ROPS w Opolu do dnia 16.09.2022 r. w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja(at)rops-opole.pl (oryginały dokumentów można przekazać w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia będą przekazywane drogą elektroniczną dlatego niezbędne jest uzupełnienie w formularzu zgłoszeniowym aktualnego adresu e-mail.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie oraz nocleg (dla osób spoza Opola).

Ilość miejsc jest ograniczona,  przy czym ROPS w Opolu zastrzega, że pierwszeństwo udziału będą mieli pracownicy z gmin, które zgłosiły chęć utworzenia centrum, bądź z gmin na terenie których centrum już funkcjonuje.

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 77 44 27 537 (p. Halina Łasińska-Światłoch) lub pod nr tel. 77 44 16 495 (p. Adam Kijak).

Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach – Kooperacje 3D.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik 1 – Oświadczenie RODO.docxMS Word document, opens a new window

Załacznik 2 – Formularz zgłoszenia udziału w formach wsparcia – Kooperacja 3D.docxMS Word document, opens a new window

Post meta