Projekty

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach programu Ministra Zdrowia, pn. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, realizuje projekt, pn. „Trudne pytania” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia.

Obszar działania: 4.1.A. Przemoc w rodzinie

Cel: ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, a także skutków stosowania przemocy na terenie woj. opolskiego, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w woj. opolskim i zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc na terenie woj.

Kampania społeczno – informacyjna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przygotował i realizuje projekt „Opolskie przeciw przemocy”, finansowany ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, którego elementem była kampania społeczno-informacyjna.

Obszar działania: 4.1 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania

Cel: budowanie świadomości społecznej w zakresie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie i wdrażanie rozwiązań, narzędzi zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych

Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Adresaci projektu:
bezpośredni: przedstawiciele Policji,

Projekt „Jest alternatywa” został współfinansowany przez Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań
„Razem bezpieczniej”

Obszar działania: 3. Bezpieczeństwo w szkole

Cel: zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży

Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Adresaci projektu:
bezpośredni: przedstawiciele edukacji,

Realizacja projektu Razem ale osobno… Program kompleksowej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dla rodzin doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową, jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

RAZEM ALE OSOBNO – Poradnik dla osób doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkowąPDF document, opens a new window

REALIZATORZY PROJEKTU:

 • Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu – partner wiodący
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

OKRES REALIZACJI:
Od 2 maja do 31 grudnia 2011 r.

Cel główny projektu
Polsko-czeska wymiana doświadczeń oraz promowanie i inspirowanie nowych działań w zakresie przeciwdziałania zjawisku bezdomności, alkoholizmowi i narkomanii z uwzględnieniem specyfiki regionu pogranicza.

Cele szczegółowe
– promocja dobrych praktyk oraz rozwijanie partnerstwa
– rozwijanie prewencji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom społecznym
– podniesienie jakości wykonywanych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,

Zrealizowane działania:

 1. Wojewódzka impreza integracyjna dla osób starszych
 2. Konferencja nt. obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
 3. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
 4. Konferencja podsumowująca obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM OSÓB STARSZYCH ZREALIZOWANA DZIĘKI FINANSOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Celem projektu pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej”,jest rozwój gospodarki społecznej w województwie opolskim.

Przedsiębiorczość społeczna zgodnie z ogólnoświatowymi trendami jest najbardziej efektywnym i dynamicznym intrumentem do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego.

Adresaci projektu:

 • osoby bezrobotne
 • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej
 • przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej
 • przedstawiciele instytucji rynku pracy
 • osoby zatrudnione,

Cel główny projektu
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału oraz podniesienie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej , kadr prowadzących pracę z rodziną, kadr publicznych służb zatrudnienia i innych służb obszaru woj. opolskiego oraz promocja i wdrażanie działań na rzecz ekonomii społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w województwie opolskim.