UWAGA! Rekrutacja na szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych

Centrum Usług Społecznych blisko ludzkich potrzeb

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, rozpoczyna rekrutację na szkolenia dedykowane pracownikom centrum usług społecznych z zakresu Zarządzania i organizacji usług społecznych (dla dyrektorów centrum usług społecznych).

Program szkolenia, jak również kwalifikacje kadry dydaktycznej zgodne są z wymogami zawartymi w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. 2020 r. Poz. 664) :

 1. centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej przepisy prawa regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 6 godzin;
 2. problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki o rodzinie) – 3 godziny;
 3. definiowanie usług i ich odbiorców, metody realizacji i zarządzania usługami, tworzenie zintegrowanych lokalnych systemów usług społecznych – 4 godziny;
 4. metody prowadzenia rozeznania  potrzeb  i potencjału wspólnoty samorządowej
  w zakresie  usług społecznych oraz opracowywania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 7 godzin;
 5. usługi społeczne na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców
  o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców – 10 godzin;
 6. programowanie  lokalnej  polityki społecznej w obszarze usług społecznych,
  z uwzględnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej – 5 godzin;
 7. zarządzanie zintegrowanym lokalnym systemem usług społecznych, obejmujące planowanie, organizowanie, koordynowanie, realizowanie, monitorowanie
  i ewaluowanie usług społecznych – 5 godzin;
 8. realizowanie usług społecznych przez centrum usług społecznych przy pomocy publicznych i niepublicznych wykonawców usług społecznych – 5 godzin;
 9. gromadzenie,  aktualizowanie  i udostępnianie  informacji  o usługach  społecznych  realizowanych na obszarze gminy lub gmin – aspekty  techniczne związane
  z rozwijaniem  i koordynacją  lokalnego  systemu  usług  społecznych  – 5 godzin;
 10.  opracowywanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – 3 godziny;
 11.  zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane z doświadczeniem migracyjnym – 4 godziny;
 12.  rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi – 3 godziny;
 13. Centrum Usług Społecznych – wyzwania i problemy w teorii i praktyce – 4 godziny.

Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej, w formule czterech 2-dniowych zjazdów. Pierwszy zjazd zaplanowany jest w dniach 28-29 marca 2022 r. (poniedziałek – wtorek) w hotelu Mercure w Opolu.

Szkolenie jest bezpłatne, a warunkiem udziału w nim jest zapoznanie się z Regulaminem, a także wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz oświadczenia RODO i przekazanie tych dokumentów do ROPS w Opolu do dnia 17.03.2022 r. w wersji elektronicznej na adres: hls(at)rops-opole.pl (oryginały dokumentów można przekazać w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia będą przekazywane drogą elektroniczną dlatego niezbędne jest uzupełnienie w formularzu zgłoszeniowym aktualnego adresu e-mail.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie oraz nocleg (dla osób spoza Opola).

Ilość miejsc jest ograniczona,  przy czym ROPS w Opolu zastrzega, że pierwszeństwo udziału będą mieli pracownicy z gmin, które zgłosiły chęć utworzenia centrum, bądź z gmin na terenie których centrum już funkcjonuje.

Warto podkreślić, że jednym z wymogów dotyczących objęcia stanowiska Dyrektora CUS zgodnie z art.25 ust.2 pkt. 4  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych jest ukończenie szkolenia z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych.

Ponadto informujemy, że szkolenia z zakresu Opracowywania i realizacji planów usług społecznych oraz szkolenie z zakresu Organizacji społeczności lokalnej zostaną zrealizowane w późniejszych terminach.

Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach – Kooperacje 3D.docxMS Word document, opens a new window

Rozporządzenie ws. szkoleń CUS.pdfPDF document, opens a new window

Załącznik 1 – Oświadczenie RODO.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik 2 – Formularz zgłoszenia udziału w formach wsparcia – Kooperacja 3D.docxMS Word document, opens a new window

Post meta