UWAGA! Rekrutacja na szkolenia dla pracowników centrum usług społecznych: moduł II – opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Logo Centrum Usług Społecznych. Blisko ludzkich spraw

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu rozpoczyna rekrutację na szkolenia dedykowane pracownikom centrum usług społecznych z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych organizowanych w ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach PO WER2014-2020).

Program szkolenia, jak również kwalifikacje kadry dydaktycznej zgodne są z wymogami zawartymi w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. 2020 r. Poz. 664):

 • nowe oblicza systemu usług społecznych – wprowadzenie do tematyki – 4 godziny;
 • centrum usług społecznych jako podmiot lokalnej polityki społecznej – przepisy prawne regulujące powoływanie, organizację i funkcjonowanie centrum – 4 godziny;
 • zasady realizowania programów usług społecznych przez centrum usług społecznych – 3 godziny;
 • problematyka usług społecznych w naukach społecznych (pedagogika, psychologia, nauki o polityce publicznej, nauki o zarządzaniu, nauki socjologiczne, w tym nauki
  o rodzinie) obejmująca definiowanie usług i ich odbiorców oraz personalizację i integrację usług – 4 godziny;
 • metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych korzystaniem z usług społecznych oraz działań wspierających – 10 godzin;
 • metodyka opracowania, realizacji i monitorowania indywidualnych planów usług społecznych – 10 godzin;
 • praca w bezpośredniej styczności z mieszkańcami – metodyka, z uwzględnieniem zasady podmiotowości oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych – 9 godzin;
 • korzystanie z informacji  o usługach  społecznych  realizowanych  przez centrum usług społecznych oraz dostępnych w centrum  działaniach  wspierających – aspekty techniczne związane z opracowywaniem indywidualnych planów usług społecznych – 5 godzin;
 • zarządzanie usługami społecznymi w kontekście wielokulturowości, psychologiczne uwarunkowania związane z doświadczeniem migracyjnym – 4 godziny;
 • rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnego rynku usług społecznych oraz zasady współpracy z partnerami społecznymi – 3 godziny;
 • Centrum Usług Społecznych – wyzwania i problemy w teorii i praktyce (8 godzin).

Do zadań koordynatora indywidualnych planów usług społecznych należy, w szczególności:
1) przeprowadzanie rozpoznania indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług społecznych
określonych w programie usług społecznych, zwanego dalej „rozpoznaniem indywidualnych potrzeb”;
2) opracowywanie indywidualnych planów usług społecznych i ich aktualizacji;
3) monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych;
4) koordynowanie usług społecznych udzielanych w ramach indywidualnych planów usług społecznych;
5) przeprowadzanie z osobami objętymi indywidualnymi planami usług społecznych rozmów podsumowujących realizację tych planów.

Warto zaznaczyć, że koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych może być osoba, która zgodnie z art.30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych odbyła szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych, a także spełnia wymogi przewidziane do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu pracy socjalnej.

Szkolenia prowadzone będą w formie stacjonarnej, w formule czterech 2-dniowych zjazdów. Pierwszy zjazd zaplanowany jest w dniach 30-31 maja 2022 r. (poniedziałek – wtorek) w hotelu Mercure w Opolu.

Szkolenie jest bezpłatne, a warunkiem udziału w nim jest zapoznanie się z Regulaminem, a także wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz oświadczenia RODO i przekazanie tych dokumentów do ROPS w Opolu do dnia 19.05.2022 r. w wersji elektronicznej na adres: hls(at)rops-opole.pl (oryginały dokumentów można przekazać w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Wszelkie informacje dotyczące szkolenia będą przekazywane drogą elektroniczną dlatego niezbędne jest uzupełnienie w formularzu zgłoszeniowym aktualnego adresu e-mail.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie oraz nocleg (dla osób spoza Opola).

Ilość miejsc jest ograniczona, przy czym ROPS w Opolu zastrzega, że pierwszeństwo udziału będą mieli pracownicy z gmin, które zgłosiły chęć utworzenia centrum, bądź z gmin na terenie których centrum już funkcjonuje.

Ponadto informujemy, że szkolenia z zakresu Organizacji społeczności lokalnej zostaną zrealizowane w późniejszych terminach.

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 77 44 27 537 (p. Halina Łasińska-Światłoch) lub pod nr tel. 77 44 16 495 (p. Adam Kijak).

Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach – Kooperacje 3D.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik 1 – Oświadczenie RODO.docxMS Word document, opens a new window

Załącznik 2 – Formularz zgłoszenia udziału w formach wsparcia – Kooperacja 3D.docxMS Word document

Post meta