Ekonomia społeczna w województwie opolskim
"Książka jest zapisem rozmów z rodzicami adopcyjnymi. I to trudnych rozmów. ...ta książka będzie wstrząsem."

Studia I stopnia dla aspirantów pracy socjalnej

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Profesjonalne kadry- inwestycja w poprawę wykształcenia aspirantów pracy socjalnej zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej" przez Uniwersytet Opolski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, uprzejmie zapraszamy do udziału w studiach pierwszego stopnia, licencjackich na kierunku praca socjalna na specjalności: "Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych" i "Praca socjalna z dzieckiem i rodziną", które rozpoczną się w maju 2016r. Studia licencjackie przeznaczone są dla 29 osób z województw łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego i opolskiego i realizowane będą w ramach 6 semestrów w systemie zjazdów 2-dniowych weekendowych (sobota - niedziela).

W studiach mogą wziąć udział wyłącznie aspiranci pracy socjalnej (zatrudnieni na cały etat lub część etatu) świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym nieposiadający wykształcenia wyższego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pom. Społ. (Dz. U. z 2015 r.poz. 163, z poźn. zm.) lub na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy pom. społ. (Dz. U. Nr 48, poz. 320).

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na studia w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania studiów oraz na rok po ich zakończeniu.

Z projektu zostaną pokryte koszty: Osoby zainteresowane udziałem w studiach proszone są o przesłanie formularza zgłoszenia na nr faksu: 77/ 44 15 259. Przesłany formularz musi być podpisany przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w studiach. Zgłoszenia proszę przesłać w terminie do 29.04.2016 r. Ponadto prosimy o przesłanie zaświadczenia o zatrudnieniu oraz kserokopii podpisanego zobowiązania - umowy z pracodawcą, obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania studiów oraz rok po ich zakończeniu oraz oświadczenia o kosztach przejazdu (wg załączonych wzorów).

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w studiach, zostanie przekazane Państwu telefonicznie. Informacje nt. studiów oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops.opole.pl . W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację p. Agnieszką Ponikowską tel,77/ 44 15 250 wew. 20.

Oświadczenie o kosztach przejazdu
Karta zgłoszeniowa
Umowa z pracodawcą
Zaświadczenie o zatrudnieniu