Konkurs na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana Rodzina”

Na początku lutego 2024 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Społecznej ogłosiło dla samorządów działających w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi konkurs na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana Rodzina”. Jego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem.

Program „Wygrana Rodzina” to innowacyjny program, który będzie realizowany na terenach gmin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, a stan ten „przenosi się” na następne pokolenia. Dotyczy pomocy w konkretnych miejscach – np. w dzielnicach i osiedlach miast. Wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczająca lub nieskuteczna.

Wsparcie z programu polega na kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują oraz zaangażowaniu do wsparcia lokalnej społeczności. Dzięki temu rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, a najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do zmiany sytuacji życiowej i motywuje do pracy. Szczególna uwaga będzie skierowana na dzieci i młodzież, dlatego że aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku dziedziczenia biedy, należy wyrównywać szanse pokolenia znajdującego się na dwóch pierwszych etapach życia – w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej.

W konkursie „Wygrana Rodzina” mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego, ewentualnie inne instytucje samorządowe.

Do rozdysponowania jest 40 milionów zł (maks. 3 mln na jeden projekt) z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, a wnioski o dofinansowanie można zgłaszać od 19 lutego do 5 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod adresem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-2/external, opens a new window

Post meta