Otwarty nabór projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 w opolskich domach pomocy społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania wniosków w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19 w opolskich domach pomocy społecznej.

W ramach projektu „Wspieramy DPS” o granty mogą ubiegać się organy założycielskie domów pomocy społecznej znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Opolskiego.

 1. Ogłoszenie GRANTY - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie
 2. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie
 3. Regulamin udzielania grantów - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie
 4. Zał. 1 – Wniosek o udzielenie grantu - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie
 5. Zał. 2 – Umowa o udzielnie grantu - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie
 6. Zał. 3 – Sprawozdanie końcowe z rozliczenia grantu - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie
 7. Zał. 4 – Deklaracja wystawcy weksla In Blanco – dla osób prawnych - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie
 8. Zał. 5 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie
 9. Zał. 6 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie
 10. Zał. 7 – Karta oceny wniosku o udzielenie grantu – wzór - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie
 11. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z projektem „Wspieramy DPS” - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie
 12. Dodatki specjalne dla kadry medycznej DPS – Informacja z Ministerstwa Zdrowia - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie
 13. Dodatki specjalne dla kadry medycznej DPS – Informacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie
 14. Wyjaśnienie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wypłacania dodatku zadaniowego za okres urlopu pracownika - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie
 15. Pismo MRPiPS dot. możliwości różnicowania wysokości dodatków wobec pracowników DPS – w zależności od faktycznego zaangażowania pracownika. Należy jednak pamiętać, iż maksymalne stawki dodatku, premii, nagrody wskazane w tym piśmie winny wynikać z regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania danej instytucji lub innych właściwych przepisów prawa pracy.
  Przypominamy, iż kwota 1 450,00 na 1 etat przeliczeniowy stanowi brutto-brutto, tj. łącznie ze składkami pracodawcy ZUS oraz FP. - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie
 16. Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych DPS oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem. Ponadto, placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków ok. 20 mln zł.). Wszelkie informacje – https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/programy-i-projekty/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-pomoc-dla-zol-i-zpo-hospicjow-oraz-dps-ow,19.htmlexternal, otworzy się w nowym oknie
 17. Wytyczne dot. możliwości finansowania kadry medycznej – interpretacja MRPiPS - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie
 18. Pismo z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dot. zmian w projektach ROPS w trybie nadzwyczajnym na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 w instytucjach opieki całodobowej - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie
 19. Pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. możliwości sfinansowania dodatkowych wynagrodzeń dla kadry DPS - dokument PDF, otworzy się w nowym oknie

Post meta