Bezpłatne szkolenia stacjonarne podnoszące kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej

Logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski, Opolskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

W związku z realizacją projektu pt. NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja  Społeczna,  współfinansowanego  z  europejskiego  Funduszu Społecznego zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych podnoszących kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.

Szkolenia skierowane są do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. kadry pomocy i integracji społecznej, a w szczególności pracującej na poziomie samorządu gminnego – kadra OPS: pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi osób niesamodzielnych – starszych, niepełnosprawnych, asystenci osobiści osoby starszej lub/i niepełnosprawnej, bezpośrednio zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, ale także kadra NGO świadcząca usługi tego typu.

Nazwa i czas trwania szkoleń:

Część nr 1/Temat szkolenia: Opieka nad osobą z demencją.

Szkolenie 2-dniowe (16h) – 40 osób (2 grupy po 20 osób).

Część nr 2/Temat szkolenia: Rodzinni opiekunowie osób starszych i ich wspomaganie.

Szkolenie 2-dniowe (16h) – 20 osób (1 grupa po 20osób).

Część nr 3/Temat szkolenia: Efektywna komunikacja międzypokoleniowa.

Szkolenie 2-dniowe (16h) – 40 osób (2 grupy po 20osób).

Miejsce i terminy szkoleń:

Budynki na terenie miasta Opole, w terminie od czerwca do sierpnia 2023 r.

Zakres merytoryczny szkolenia:

Zostanie przedstawiony po zakończonej rekrutacji przed rozpoczęciem szkoleń.

Rekrutacja:

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie właściwego
  dla danego tematu szkolenia formularza zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub mailem rops(at)rops-opole.pl w terminie do 05.06.2023 r.
 2. Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu z jednego tematu.
 3. Przesłany formularz musi być podpisany przez kandydata/kę na  szkolenie i kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika
  na szkoleniu.
 4. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w  szkoleniu zostaną przekazane telefonicznie lub pocztą e-mail jedynie osobom zakwalifikowanym.
 1. O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
  • spełnianie wymagań formalnych,
  • udział w szkoleniach organizowanych przez ROPS w Opolu w podanych tematach w poprzednich latach (zgłoszenia osób, które brały już udział w ww. szkoleniach nie będą brane pod uwagę),
  • reprezentatywność – min.1 osoba z instytucji, w przypadku zgłoszenia
   się większej ilości osób do danego tematu z jednej instytucji, zakwalifikowane zostaną osoby w sytuacji wolnych miejsc na szkolenie,
  • kolejność zgłoszeń, w przypadku pkt. 3 decyduje kierownik jednostki,
  • w przypadku dalszej konieczności-motywacja do szkolenia.
 1. Liczba miejsc ograniczona:

– część nr 1: maksymalnie 40 uczestników,

– część nr 2: maksymalnie 20 uczestników,

– część nr 3: maksymalnie 40 uczestników,

 1. Maksymalnie do 4 osób z jednej jednostki może uczestniczyć w jednym szkoleniu.
 2. Informacje nt. szkoleń oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.rops-opole.pl.
 3. W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Ewą Skarżyńską, tel. 77 456 58 95
 4. Załączniki:

Post meta